Articles

Only articles with authorship in English are available in the English version.

Filter
Year:
Section:
Author:
Key word:
Article language:
Search string:
Doc.Ing. František Jakab PhD.Science parks
UNIVERZITNÉ VEDECKÉ PARKY AKO KĽÚČOVÝ PRVOK EKOSYSTÉMU TECHNOLOGICKÉHO TRANSFERU A INOVÁCIÍ NA SLOVENSKU

Vedecké parky (VP) zohrávajú vo svete významnú úlohu v procese inovácií, vývoja nových technológií, transferu technológií a prispievajú prostredníctvom využívania ich výskumno-vývojového (VaV) potenciálu k ekonomickému rastu a rozvoju krajín. Read more (PDF version)