Author: Mgr. Lenka Levarská PhD.

Od roku 2018 pôsobí v Centre transferu technológií Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa venuje najmä ochrane a správe priemyselného vlastníctva v majetku univerzity a jeho komercializácii, ale aj vypracovávaniu rešerší na stav techniky a zhodnocovaniu komerčného potenciálu DV vzniknutého na UK. Od roku 2020 je pracovníčkou projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK II. V súčasnosti navštevuje akreditovaný vzdelávací program Duševné vlastníctvo na Úrade priemyselného vlastníctva SR.
Doktorandské štúdium absolvovala na Neuroimunologickom ústave SAV v študijnom programe molekulárna biológia. V rámci svojej vedecko-pedagogickej činnosti na UK sa primárne venuje produkcii ťažko exprimovateľných proteínov a vyučuje predmety Ochrana duševného vlastníctva v biotechnológii a Molekulárna imunológia v magisterskom stupni štúdia na Prírodovedeckej fakulte UK.

ORCID: https://orcid.org/0009-0003-9796-0883

Articles