Articles

Only articles with authorship in English are available in the English version.

Filter
Year:
Section:
Author:
Key word:
Article language:
Search string:
Mgr. Martin KarlíkSpin-off
ÚSPEŠNÉ SPOJENIE DVOCH SVETOV

Flowmon je úspešnou spin-off firmou na Vysokom učení technickom Masarykovej univerzity v Brne (ďalej MUNI). Technický riaditeľ Pavel Minařík nám vysvetlil, prečo vďaka univerzitnému know-how dokážu byť v monitorovaní a analýze prevádzky dátovej siete svetovou špičkou. Read more (PDF version)


Mgr. Martin KarlíkZaujalo nás
KAVIÁR V CENTRE NETRADIČNEJ SPOLUPRÁCE

Proces transferu technológií je veľmi rozmanitý. Dokazujú to aj partnerstvá medzi univerzitným a komerčným prostredím, ktoré pokojne môžeme označiť za netradičné. Jednou z nich je aj kooperácia medzi Fakultou rybárstva a ochrany vôd Juhočeskej univerzity v Českých Budejoviciach a spoločnosťou Ceskykaviar.cz. Transfermi vedeckých poznatkov môže vniknúť aj taký netradičný a svetový produkt, akým je napríklad aj... Read more (PDF version)


JUDr. Lucia RybanskáTechnology transfer centers
CENTRÁ TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ ̶ ÚČASTNÍCI ZDRUŽENIA NÁRODNÉHO CENTRA TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ SR

V roku 2015 vytvorilo 7 verejných vysokých škôl, Centrum vedecko-technických informácií SR a Slovenská akadémia vied združenie pod názvom Národné centrum transferu technológií SR (NCTT SR), ktorého spoločným cieľom je podpora realizácie transferu technológií vedeckovýskumných inštitúcií Slovenskej republiky. V stručnom prehľade sa dozviete základné informácie týkajúce sa vzniku, činností a... Read more (PDF version)


JUDr. Tomáš KlinkaMain professional articles
LEGISLATÍVNE PREKÁŽKY EFEKTÍVNEHO TRANSFERU TECHNOLÓGII NA SLOVENSKU

Cieľom tohto príspevku je neuvažovať o súkromných výskumných centrách a iných súkromných entitách s inovačnými ambíciami, ktoré nie sú pri nakladaní so svojím duševným vlastníctvom v zásade nijako právne limitované. Poslanie výskumu, vývoja a inovačných aktivít má vo svojom vienku pomerne veľké množstvo inštitúcií verejno-právnej povahy. Je to predovšetkým 34 slovenských vysokých škôl a... Read more (PDF version)


Mgr. Martin KarlíkInterview
VÝSKUM A TRH MUSIA SPOLUPRACOVAŤ

Biochemik Pavol Čekan (41) vždy rád zdôrazňuje potrebu rozvoja transferu technológií na Slovensku. Málokto v súčasnosti spropagoval spoluprácu vedcov, univerzít a firiem tak ako on. Úspešný spolutvorca projektu PCR testov na detekciu SARS-CoV-2 a CEO spoločnosti MultiplexDX v rozhovore mimo iného priblížil podrobnosti získania prestížneho grantu EIC Accelerator a dôležitosť ochrany duševného vlastníctva. Read more (PDF version)


Mgr. Martin KarlíkHumanities and technology transfer
DIGITÁLNE DEJINY A KOMERČNÝ ÚSPECH

Transfer technológií súvisiaci s humanitnými vedami stále viac rezonuje vo vedeckom i komerčnom prostredí.  Dôkazom sú aj partnerstvá firiem s univerzitami vo vedných odboroch akými sú história či politológia. Vývojárske štúdio Charles Games je známa spin-off firma Karlovej univerzity v Prahe a sama dokazuje, že i spoločenské vedy môžu preraziť na trh a byť... Read more (PDF version)


Mgr. Martin KarlíkTechnology transfer experts
ABY NÁPADY NESKONČILI V ZÁSUVKÁCH

Robotika a kybernetika je na Slovensku úzko prepojená s prepracovaným systémom transferu technológií. Obrovskú zásluhu na tom má profesor František Duchoň (39) a jeho spolupracovníci v Ústave robotiky a kybernetiky v Bratislave. Tento uznávaný pedagóg a vedec nám priblížil tuzemské i zahraničné kooperácie s firemným prostredím a spýtali sme sa... Read more (PDF version)


RNDr. Barbara Tóthová PhD.RNDr. Jaroslav Noskovič PhD.Main professional articles
VALIDÁCIA TECHNOLÓGIÍ Z VEDECKOVÝSKUMNÝCH INŠTITÚCIÍ V PROCESE TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ

 Transfer technológií možno definovať ako proces transferu výsledkov univerzitných výskumno-vývojových aktivít do praxe vo forme produktov a služieb. Avšak možností na získanie finančných prostriedkov na podporu výskumno-vývojových aktivít za účelom transferu technológií je nedostatok. S cieľom zaplniť túto medzeru vo financovaní, boli zavedené interné nástroje financovania, ktoré sú primárne zamerané... Read more (PDF version)


Daniela AntonioZo zahraničia
ACCELERATING INNOVATION WITH CERN

Particle accelerators and detectors are used in physics research to explore big existential questions. What are we made of? What forces govern the Universe? What is its origin story? Why do particles have mass? Scientists at CERN, home of the largest particle collider accelerator, use some of the most complex... Read more (PDF version)


Doc.Ing. František Jakab PhD.Science parks
UNIVERZITNÉ VEDECKÉ PARKY AKO KĽÚČOVÝ PRVOK EKOSYSTÉMU TECHNOLOGICKÉHO TRANSFERU A INOVÁCIÍ NA SLOVENSKU

Vedecké parky (VP) zohrávajú vo svete významnú úlohu v procese inovácií, vývoja nových technológií, transferu technológií a prispievajú prostredníctvom využívania ich výskumno-vývojového (VaV) potenciálu k ekonomickému rastu a rozvoju krajín. Read more (PDF version)