Articles

Only articles with authorship in English are available in the English version.

Filter
Year:
Section:
Author:
Key word:
Article language:
Search string:
PaedDr. Mária BerezovskáRNDr. Jaroslav Noskovič PhD.Professional articles
PRÁVNA OCHRANA NOVÝCH ODRÔD RASTLÍN A SKÚSENOSTI PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE

Komercializácia duševného vlastníctva a transfer technológií sú odvetvia jedinečné svojou interdisciplinaritou. Ich procesnou súčasťou je aj ochrana predmetu priemyselného vlastníctva, ktorá môže mať podobu šlachtiteľských osvedčení. Prešovská univerzita v Prešove je majiteľom šľachtiteľských osvedčení mäty piepornej, odrody Kristínka a rumančeka kamilkového, odrody Lianka. Obe odrody disponujú slovenskou právnou ochranou a... Read more (PDF version)


Mgr. Juliana BezákováMgr. Martin KarlíkAn interesting story
SUPERODPOČET AKO NÁSTROJ NA NAPREDOVANIE INOVÁCIÍ

Odpočet na výskum a vývoj (zvaný často aj superodpočet), je motivačný nástroj, ktorého úlohou je podporovať spoločnosti v tom, aby rozvíjali svoje know-how, púšťali sa do projektov s neistým výsledkom a vyvíjali riešenia s pridanou hodnotou. Štát im prostredníctvom dodatočného odpočtu umožní znížiť daňový základ o 100 % nákladov, ktoré... Read more (PDF version)


Mgr. Juliana BezákováMgr. Martin KarlíkExamples of good practice
POTRAVINOVÝ INKUBÁTOR – UNIKÁTNY PRIESTOR PRE SPOLUPRÁCU VEDY A PRAXE 

Pracovisko výskumného centra AgroBioTech pre experimentálny pivovar, mikrosladovňu, analyzér piva, ale aj spinoff zameraný na vývoj inovatívnych potravín. I tak sa dá označiť potravinový inkubátor výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre, ktorý využíva širokú škálu surovín z vlastnej univerzitnej botanickej záhrady a vo svojej prvej kolekcii má až 27 výrobkov.... Read more (PDF version)


Ing. Katarína ZeleníkováMgr. Martin KarlíkExamples of good practice
CENTRUM FABLAB AKCELERUJE POTENCIÁL TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ NAJMÄ V TRENČIANSKOM REGIÓNE

Kreatívne centrum FabLab je samostatným pracoviskom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (TnUAD) a má za úlohu zvýšiť kreatívny potenciál v trenčianskom regióne a podporu subjektov z kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Vďaka svojmu inkubátoru a akcelerátoru sa centrum sústreďuje aj na podporu startupov a transferu technológií v širokom spektre odvetví.... Read more (PDF version)


Ing. Klára Báliková PhD.Ing. Michaela Korená Hillayová PhDprof. Dr. Ing. Jaroslav ŠálkaPeer-reviewed articles
NEETICKÁ VEDA A PRÍKLADY NEETICKÉHO SPRÁVANIA V PROCESE PRENOSU VEDECKÝCH POZNATKOV DO PRAXE

Vedci majú vďaka svojim znalostiam a skúsenostiam osobitnú etickú zodpovednosť, ktorá presahuje zákonné povinnosti. Mali by sa riadiť súborom etických pravidiel a požiadaviek vedeckej integrity, ktoré sú záväzné pre všetkých odborných vedeckých a akademických pracovníkov. Účelom tohto článku je poskytnúť prehľad o strategických dokumentoch zaoberajúcich sa vedeckou integritou a etikou... Read more (PDF version)


JUDr. Tomáš KlinkaProfessional articles
AKO INTERNE UPRAVIŤ ZAKLADANIE SPINOFF SPOLOČNOSTÍ V PROSTREDÍ SAV?

Transformácia organizácii Slovenskej akadémie vied na verejné výskumné inštitúcie v roku 2022 pripravila vhodné základné podmienky pre rôzne spôsoby komercializácie výsledkov výskumu a vývoja v transfere technológií vrátane zakladania spinoff spoločností. Náročnosť tohto procesu, či už z ekonomického alebo právneho pohľadu, nabáda k tomu, aby všetky verejné výskumné inštitúcie SAV... Read more (PDF version)


Mgr. Martin KarlíkTechnology transfer experts
KEĎ TRANSFER TECHNOLÓGIÍ DOTVÁRA BUDÚCNOSŤ MARKETINGU

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu na Prešovskej univerzite v Prešove (FMEO) je jednou z najlepšie hodnotených spoločenskovedných fakúlt na Slovensku. Dopomáha tomu i jej zameranie na spoluprácu s praxou, kvalitný univerzitný transfer technológií, či zriadenie laboratória neuromarketigu. O všetkých týchto aspektoch nám porozprával dekan fakulty profesor Róbert Štefko Read more (PDF version)


doc. Ing. Daniel Káčik PhD.Ing. Andrea Čorejová PhD.prof. Mgr. Ivan Martinček PhD.Examples of good practice
ZAPOJENIE VÝSKUMNÍKOV DO PROCESU TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ V OBLASTI IDS

V tomto príspevku sú popísané fázy vývoja, overovania funkčnosti a uvedenia do praxe prototypu optického vláknového snímača na monitorovanie dynamických parametrov železničnej premávky, ktorý vyvinuli výskumníci Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA). V procese overovania jeho funkčnosti a pripravenosti na uplatnenie do praxe výskumníci intenzívne spolupracovali s viacerými komerčnými partnermi a... Read more (PDF version)


Doc. JUDr. Renáta Bačárová PhD. LL.M.Peer-reviewed articles
AJ STARTUPY SA MUSIA PRIPRAVIŤ NA DIGITÁLNU BUDÚCNOSŤ

Príspevok sa zaoberá aktuálnou európskou legislatívou v oblasti digitálnych služieb upravených v akte o digitálnych službách (DSA). Rozsah povinností podľa DSA závisí aj od veľkosti poskytovateľov týchto služieb, pričom z viacerých ustanovení DSA vyplývajú výnimky z povinností pre poskytovateľov, ktorí sú mikropodnikmi alebo malými podnikmi. Z tohto dôvodu sa článok... Read more (PDF version)


Ing. Erika FarenzenováInterview
MLADÁ VEDKYŇA HĽADÁ MOŽNOSTI EFEKTÍVNEHO ZHODNOTENIA ODPADU Z RESPIRÁTOROV

Nikola Čajová Kantová sa vo svojom výskume venuje analýze palív a redukcii emisií so zameraním na tuhé znečisťujúce látky pri spaľovaní tuhých palív. Tieto, spolu s ďalšími plynnými emisiami, negatívne ovplyvňujú kvalitu ovzdušia a majú negatívny vplyv aj na zdravie ľudí. Výsledkom jej systematickej práce je nielen množstvo kvalitných vedeckých... Read more (PDF version)