Foto: Miroslav Janák

PRACOVNÁ CESTA V TALIANSKU: UNIKÁTNY POHĽAD NA INŠPIRATÍVNY TRANSFER TECHNOLÓGIÍ

V dňoch 17. – 23. apríla 2023 sa doktorka Mária Tomková z Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline zúčastnila spolu s ďalšími dvanástimi kolegami zo slovenských univerzít, SAV a Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) na zahraničnej pracovnej ceste v Taliansku. Táto pracovná cesta bola organizovaná v rámci projektu NITT SK II a jej cieľom bol transfer poznania v oblasti procesov ochrany a komercializácie duševného vlastníctva, ako aj zakladania spinoffov a startupov z popredných talianskych univerzít zúčastneným zástupcom pracovísk transferu technológií zo Slovenska. Dôležitými aspektmi tejto pracovnej cesty nás prevedie samotná doktorka Tomková.

Program kurzu bol organizovaný pod odbornou záštitou a na pozvanie NETVAL-u, združenia, ktoré dnes zoskupuje 65 univerzít a 39 ďalších členov. NETVAL bol založený  v roku 2002 ako neformálna sieť medzi univerzitami, v roku 2007 sa stal združením a otvoril svoje brány aj neuniverzitným členom.

Úspešná Bolonská univerzita s bohatou históriou

V rámci pracovnej cesty sme absolvovali bohatý odborný program zameraný na prienik     do procesu transferu technológií v prostredí vybraných talianskych univerzít. Prvý deň sme navštívili Bolonskú univerzitu (Università di Bologna), ktorej história sa datuje až do roku 1088. V impozantných priestoroch univerzity sme absolvovali workshop, počas ktorého nás oboznámili s procesom ochrany duševného vlastníctva, ako aj s inovatívnymi prístupmi k procesu transferu technológií. Ich hlavným cieľom je transfer výsledkov výskumu do spoločnosti a miestnej komunity, zameriavajú sa na podporu podnikateľského prostredia univerzity a rozvoj podnikateľských zručností výskumníkov a študentov. Univerzita má 37 aktívnych spinoffov a spravuje takmer 600 aktívnych patentov.

Atmosféra Toskánska a spolupráce

Z Bologne sme sa presunuli do Pisy, kde sme navštívili Univerzitu v Pise (Università di Pisa). Predstavili nám činnosti jednotlivých sekcií, ich kancelárie pre transfer technológií a tiež spoluprácu s regionálnou toskánskou kanceláriou a NETVAL-om. Na ďalší deň sme navštívili Scuola Superiore S. Anna, ktorá je špecifickou verejnou univerzitou zameranou na oblasť aplikovaných vedných odborov. Jej cieľovou skupinou sú mimoriadne nadaní študenti. Táto univerzita dosahuje pozoruhodné výsledky aj v oblasti výskumu a transferu technológií. Zástupcovia JoTTO – Spoločnej kancelárie pre transfer technológií 6 výskumných inštitúcií nám počas návštevy tejto univerzity ozrejmili ich interné procesy v oblasti transferu technológií, ako aj úzkej spolupráce so súkromným sektorom a predstavili nám aj tzv. tretiu misiu univerzity. Zaujal nás prepracovaný koncept vplyvu univerzity na spoločnosť, a to nielen na regionálnej, ale aj na medzinárodnej úrovni. Zároveň sme mali možnosť pozrieť si univerzitný kampus a počas neformálneho obeda sme využili príležitosť na spoločnú diskusiu s doktorandmi a profesormi k témam, ktoré nás oslovili počas ich doobedňajšej prezentácie. Univerzita v Pise nám spestrila odborný program a sprostredkovala pre nás prehliadku botanickej záhrady, ktorú spravuje a ktorá bola vôbec prvou založenou botanickou záhradou v Európe.

Ukážková spolupráca vedy a praxe z Milána

Po návšteve dvoch univerzít v Pise sme sa presunuli do Milána, kde nás čakala návšteva známej milánskej Polytechnickej univerzity – Politecnico di Milano. Táto univerzita je technicky zameranou univerzitou s veľmi úzkou spoluprácou so súkromným sektorom a vysokou využiteľnosťou ich vynálezov v praxi. V doobedňajších hodinách sme absolvovali prezentáciu zástupcov centra pre transfer technológií, na ktorej nám predstavili ich prístup k ochrane duševného vlastníctva univerzity, ozrejmili nám problematiku     zakladania spinoffov a     startupov v ich prostredí a tiež spoluprácu s fondmi rizikového kapitálu (Venture Capital Funds). Neskôr sme sa presunuli do Polihubu, kde nám odprezentovali rôzne formy podpory startupov, ako aj ich coworkingové priestory a úspešné startupy, ktoré vzišli z tohto prostredia. Pri Polihube sa nachádza aj časť kampusu univerzity, kde sme mohli spoznať prostredie, v ktorom sa pohybujú študenti, ako aj laboratóriá, v ktorých sa realizuje výskum a inovácie.

Dôležití odborníci v transfere technológií

Na záver  nášho týždňového pobytu v Taliansku sme sa vrátili na Bolonskú univerzitu, kde sme absolvovali workshop s pánom Shivom Loccisanom, expertom na technologický transfer, ktorý nám poskytol hlbší prienik do filozofie zakladania spinoffov na tejto univerzite, predstavil nám činnosť univerzitného BeHold spinoffu a zároveň nám odprezentoval platformu „knowledgeshare“, ktorá slúži na prezentovanie duševného vlastníctva a interakciu medzi výskumníkmi, kanceláriami pre transfer technológií a priemyslom. Posledným bodom nášho pracovného programu bol workshop zameraný na tvorbu a význam tzv. Proof of Concept fondu pri akcelerácii výskumu a skúsenosti s jeho založením a využívaním v prostredí Bolonskej univerzity.

Pracovnú cestu v Taliansku hodnotili účastníci veľmi pozitívne, program bol po odbornej stránke prínosný, umožnil nám nazrieť doslova „do kuchyne“ kancelárií pre transfer technológií na navštívených univerzitách. Počas uvedeného týždňa sme diskutovali o mnohých témach spojených s transferom technológií a transferom poznatkov, získali sme množstvo podnetov a inšpirácie do našej ďalšej práce. Navyše sa tu stretla skupina odborníkov a nadšencov transferu technológií z rôznych slovenských vedeckovýskumných inštitúcií, čo nám umožnilo zdieľať svoje poznatky a skúsenosti v tejto oblasti navzájom. Táto pracovná cesta bola zároveň podnetom na organizáciu ďalšieho podujatia, ktoré sa konalo v júni v Univerzitnom stredisku Žilinskej univerzity v Žiline v Zuberci, kde sme, obohatení o poznanie z talianskych univerzít, pokračovali v diskusiách a odborných príspevkoch zameraných na aktuálne problémy transferu technológií v našich slovenských podmienkach.

Vyjadrujeme vďaku všetkým zúčastneným za ich osobný prínos do formálnych aj neformálnych diskusií a ďakujeme NETVAL-u, ako aj CVTI SR za prípravu a organizáciu tejto pracovnej cesty.á

JUDr. Mária Tomková PhD.

Author photo

Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po ukončení štúdia absolvovala na svojej alma mater doktorandské štúdium v odbore obchodné a finančné právo. Počas doktorandského štúdia získala štipendium od Medzinárodného inštitútu pre zjednotenie súkromného práva (UNIDROIT) v Ríme, kde absolvovala študijný pobyt zameraný na oblasť zmluvného práva. Od roku 2014 pracuje ako právnička na Univerzitnom vedeckom parku Žilinskej univerzity v Žiline, v rámci ktorého je zriadené Centrum pre transfer technológií. Počas svojho pôsobenia na Žilinskej univerzite rozšírila svoju odbornú prax aj na oblasť duševného vlastníctva.

ORCID: https://orcid.org/0009-0009-6448-1580