Articles

Only articles with authorship in English are available in the English version.

Filter
Year:
Section:
Author:
Key word:
Article language:
Search string:
redakciaOdborné podujatia
COINTT 2021. V ZNAMENÍ VÝZNAMU OCHRANY DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Ďalší ročník výnimočnej konferencie COINTT sa blíži. Osloví opäť bohatým programom. Bude obsahovať 19 programových vstupov, z čoho 11 bude panelových diskusií, a pripravené sú aj dva ceremoniály. Nosnou témou podujatia COINTT 21 je pozdvihnutie povedomia o význame ochrany duševného vlastníctva, transferu technológií a zvyšovaniu využívania inovácií v podnikaní. Read more (PDF version)


PhDr. Kvetoslava Rešetová PhD.Zaujalo nás
VSTUPY PRE TRANSFER POZNATKOV Z PROJEKTU SLOVAKION AKO ETALÓNU SLOVENSKEJ VEDY

Aplikovaný výskum a prenos poznatkov do praxe v spolupráci s hospodárskou a spoločenskou sférou je kľúčovým faktorom trvaloudržateľného hospodárskeho rastu a konkurencie-schopnosti. Článok poskytuje niektoré výstupy identifikácie najčastejšie využívaných foriem prenosu technológií a poznatkov. Problematika strategickej témy podpory výskumu a vývoja si kladie za cieľ zvýšenie spolupráce a komunikácie medzi vysokými školami a  prezentácia... Read more (PDF version)


Ing. Klára Báliková PhD.prof. Dr. Ing. Jaroslav ŠálkaPeer-reviewed articles
FORMY TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ A POZNATKOV DO PRAXE VYUŽÍVANÉ NA TECHNICKEJ UNIVERZITE VO ZVOLENE: ČIASTKOVÉ VÝSLEDKY PRIESKUMU

Transfer technológií a vedeckých poznatkov do praxe je kľúčovým faktorom trvaloudržateľného hospodárskeho rastu a konkurencieschopnosti. Podnikateľské aktivity univerzít, aplikovaný výskum a prenos poznatkov do praxe v spolupráci s hospodárskou a spoločenskou sférou môžu priniesť univerzitám dodatočné finančné zdroje a prestíž. Vychádzajúc z týchto poznatkov, cieľom príspevku je analyzovať súčasný stav prenosu poznatkov... Read more (PDF version)


Ing. Katarína RačkováIng. Martin Gróf PhDIng. Tomáš Andrej MurajdaMgr. Natália FeriančekováTechnology transfer centers
TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA PÔDE SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

Slovenská akadémia vied (SAV) bola jednou z prvých inštitúcií na Slovensku, ktorá sa systematicky začala venovať transferu technológií. Po prvotných úspechoch začala situácia stagnovať. V rámci plnenia svojej „Misie“, SAV začala venovať zvýšenú pozornosť tejto problematike a jedným z prvých krokov na ceste k výraznejšiemu prenosu výsledkov do praxe je... Read more (PDF version)


Mgr. Martin KarlíkExamples from good practice
JADROVÁ ENERGIA A PRÍKLADNÝ TRANSFER POZNATKOV

Zhodnocovanie nových poznatkov, know-how, technických riešení vyplývajúcich z výskumu pri ich prenose do  praxe je cieľom, ktorému sa darí dosiahnuť  predovšetkým vďaka vytvoreniu univerzitných spin-off firiem. To je filozofia projektu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU) realizovaná prostredníctvom dcérskej spoločnosti Scientific s. r. o. Príkladom môže byť aj nádejná spolupráca... Read more (PDF version)Mgr. Martin KarlíkZaujalo nás
KEĎ KOMERCIA A VEDA ZACHRAŇUJÚ ŽIVOTY

Jestvujú situácie, kedy proces transferu technológií je nutné urýchliť alebo mu vytvoriť „predvoj“ v podobe čo najflexibilnejšej spolupráce vedeckého a firemného prostredia. Tak tomu bolo počas pandémie v Českej republike v jednej najpostihnutejších krajín sveta. Príkladnú spoluprácu tu medzi komerčným a univerzitným svetom  deklaruje vývoj aplikácie Koronavírus COVID-19, ktorá doslova zachraňuje... Read more (PDF version)


Paul J. CorsonZo zahraničia
PIVOT CENTER AT THE UNIVERSITY OF UTAH. Employing a Relationship-Based Strategy to Manage Innovation

Technology management. Technology transfer. Technology commercialization. Our industry uses many names, but they all revolve around the development and movement of technology. PIVOT (Partners for Innovation, Ventures, Outreach & Technology) Center’s strategy for successful technology transfer is to focus on the relationships  ̶  using trusted relationships to build products that... Read more (PDF version)


JUDr. Tomáš KlinkaPeer-reviewed articles
VNÚTORNÉ PREDPISY V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ – PRÁVNY POHĽAD

V praxi sa pomerne často môžeme stretnúť s tým, že univerzita, výskumný ústav alebo aj súkromná obchodná spoločnosť sa rozhodne zadefinovať niektoré pravidlá a procesy súvisiace s transferom technológií ale-bo duševným vlastníctvom vo svojom vnútornom predpi-se, ktorý môže mať rôzne názvy1: smernica rektora, vnú-torný predpis, interný akt, organizačná smernica, pravidlá... Read more (PDF version)


Mgr. Martin KarlíkMgr. Želmíra Gerová
KONFERENCIA V NOVOM ŠATE PREKVAPILA VYSOKÝM ZÁUJOM ÚČASTNÍKOV

COINTT 2020  ̶  Cooperation Innovation Technology Transfer 2020  bol prvým ročníkom nového podujatia, ktoré je jedným z výstupov projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku  ̶  NITT SK II. Aké ciele i lákadlá malo toto podujatie a ako organizátori zvládli jeho náročnú transformáciu do online podoby v čase pandémie? Tieto otázky nám zodpovedala... Read more (PDF version)