Mapovanie inovačných, odborných, finančných a administratívnych kapacít v regiónoch Slovenska ako nástroj informačného transferu medzi aktérmi inovačného ekosystému“. Zľava: Lucián Gontko, Edmund Škorvaga, Vladimír Borza a Artur Bobovnický. Foto: CVTI SR

POSVIETILI SME SI NA BIELE MIESTA V INOVÁCIÁCH A TRANSFERE TECHNOLÓGIÍ

24. a 25. októbra 2023 sa v hoteli Saffron v Bratislave konal v poradí štvrtý ročník najväčšej odbornej konferencie na tému transfer technológií na Slovensku – COINTT 2023, ktorú organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR. Súčasťou prestížneho podujatia bol aj slávnostný večer, na ktorom sme sa dozvedeli mená víťazov súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2023.

Najväčšie odborné fórum o transfere technológií COINTT (Cooperation Innovation Technology Transfer) bolo významnou súčasťou konferenčnej jesene. Tak, ako tomu bolo po minulé roky, aj v roku 2023 bol jeden z hlavných cieľov podujatia spojiť akademický a podnikateľský svet. COINTT 2023 ponúkol hosťom z radov vedeckovýskumných pracovníkov, akademikov, podnikateľov či zástupcov neziskových organizácií a podnikateľských asociácií naozaj bohatý program. Na dvoch pódiách sa počas dvoch dní vystriedalo 51 vystupujúcich z domova i zo zahraničia.

Biele miesta v inováciách a transfere technológií

Ústrednou témou konferencie COINTT 2023 bola otázka, ako vyplniť „biele miesta“ v oblasti transferu technológií a inovácií, aby sa na Slovensku sústavne zlepšovali podmienky na efektívny transfer technológií z akademického prostredia do praxe.

Na podujatí odzneli aj ďalšie zaujímavé prednášky v rámci tém INNOVATION, COOPERATION a TECHNOLOGY TRANSFER.

Počas dvoch konferenčných dní sa renomovaní spíkri venovali téme optimalizácie a koordinácie procesov na štátnej úrovni v rámci rôznych iniciatív, ktoré majú vplyv na proces transferu technológií, aj spoločenskej zodpovednosti vedeckých inštitúcií, príkladom spolupráce a „zosieťovaniu“ pracovísk pre transfer technológií. Diskutovalo sa o udržateľnosti pôsobenia akademických inštitúcií v oblasti transferu technológií. Neobišla sa ani etika v rámci transferu technológií vo vzťahu zamestnávateľ a zamestnanec.

Priestor dostal aj prvý úspešný prevod duševného vlastníctva v rámci slovenských univerzít, ktorý bol realizovaný v závere minulého roka. Ide o technológiu, ktorá môže prispieť k úspešnosti asistovanej reprodukcie metódou IVF.

Hlavné témy priniesli zahraniční rečníci

Hneď v prvý deň konferencie odznela prvá téma s názvom „Spoločenská zodpovednosť univerzít a úloha transferu technológií v nej“. Svoje skúsenosti v tejto téme odprezentoval Sean Fielding, bývalý riaditeľ pre inovácie a obchod na University of Exeter vo Veľkej Británii. V súčasnosti je členom výboru pre profesionálny rozvoj Európskej asociácie odborníkov v oblasti vedy a techniky (ASTP).

O prepojení univerzít a firiem na dennej báze nám na podujatí porozprávala Barbara Tan z University of Antwerp, ktorá má viac než 20-ročnú prax v rôznych oblastiach vyššieho vzdelávania so zameraním na výskum, inovácie a vedeckú a technologickú politiku. Na University of Antwerp pôsobí ako poradkyňa pre politiky transferu poznatkov v rámci YUFE (Young Universities for the Future of Europe).

Veľkým prínosom bol aj tretí hlavný spíker, Jeff Skinner z London Business School, bývalý výkonný riaditeľ Školského inštitútu pre podnikanie a súkromný kapitál na London Business School vo Veľkej Británii. Vo svojej prezentácii: „Budovanie kultúry vzdelávania, vedy, transferu technológií“, načrtol rôzne mechanizmy a taktiky, ktoré môžu univerzity a akademickí lídri zaviesť na podporu výskumníkov, aby sa aktívne zapojili do „prenosu poznatkov“. Na túto prezentáciu nadviazali zástupcovia slovenských akademických inštitúcií, ktorí diskutovali o možnostiach aplikovania vhodných postupov na Slovensku.

Cena za transfer technológií pre najlepších

Počas podujatia COINTT 2023 boli ocenení víťazi súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku – CTTS 2023, ktorá má za cieľ motivovať vedeckovýskumných pracovníkov, aby sa zapojili do procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie v zmysle interných pravidiel slovenských vedeckovýskumných inštitúcií. Spoznali sme mená víťazov jedenásteho ročníka súťaže, ktorí si svoje ocenenie prevzali počas slávnostného večera a pripojili sa tak k 27 oceneným víťazom predchádzajúcich ročníkov.

Z nominácií v troch kategóriách – INOVÁCIA, INOVÁTOR/INOVÁTORKA a POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ, ktoré od 1. apríla do 31. augusta 2023, zasielali zástupcovia slovenských verejných a štátnych vedeckovýskumných inštitúcií, vybrala výberová komisia troch víťazov. Tí si svoje ocenenie prevzali počas slávnostného včera konferencie COINTT 2023 a pripojili sa tak k 27 oceneným víťazom predchádzajúcich desiatich ročníkov.

Ocenili sme víťazov v troch kategóriách

V kategórii INOVÁCIA si ocenenie z rúk Michala Kardoša, výkonného riaditeľa Slovenskej aliancie pre inovatívnu ekonomiku, prevzali prof. MUDr. Viliam Donič, CSc. a doc. MUDr. Pavol Török, CSc., ktorí zastupovali desaťčlenný kolektív pôvodcov z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v zložení: doc. MUDr. Pavol Török, CSc., prof. MUDr. Viliam Donič, PhD., MUDr. Tomáš Grendel, PhD., MUDr. Ladislav Kočan PhD., MUDr. Martin Nosáľ, MUDr. Dušan Rybár, PhD., MUDr. Filip Depta, MUDr. Štefan Imrecze PhD., doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., MUDr. JUDr. Peter Firment. Víťaznou sa stala inovácia: „Zariadenie na umelú ventiláciu pľúc s identifikáciou nehomogenity distribúcie plynov a spôsob riadenia zariadenia pri umelej ventilácii pľúc“.

Víťazkou v kategórii INOVÁTOR/INOVÁTORKA sa stala Ing. Nikola Čajová Kantová, PhD. zo Žilinskej univerzity v Žiline, ktorá sa venuje výskumu analýzy palív a redukcie emisií predovšetkým tuhých znečisťujúcich látok v malých zdrojoch tepla. Sošku, ktorá je dielom talentovaných dizajnérov z MEJD studio, a diplom jej odovzdal Ján Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska.

„Úspešný transfer technológie: „Spôsob neinvazívneho testovania úspešnosti in vitro fertilizačného procesu“ do praxe realizovaný formou prevodu práv“, ktorý zrealizovali zástupcovia Technologického a inovačného parku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jeho Centra transferu technológií, Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave a jeho Centra transferu technológií a Centra pre transfer technológií na Masarykovej univerzite v Brne, sa stal víťazom v kategórii POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ. Zástupcom ocenených univerzít odovzdal sošku a diplom poradca prezidentky SR pre vnútornú politiku Michal Novota.

Samotné vyhlasovanie víťazov súťaže CTTS 2023 bolo streamované aj prostredníctvom internetu – dostupné v reálnom čase na webovej stránke podujatia www.cointt.sk. Videozáznamy z jednotlivých programových vstupov sú na webovej stránke dostupné vo videogalérii. Rovnako je na stránke zverejnená aj fotogaléria.

Organizátorom podujatia COINTT 2023 je Centrum transferu technológií pri Centre vedecko-technických informácií SR (CTT CVTI SR). Spoluorganizátormi pre rok 2023 boli: Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE), Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS) a Národné centrum transferu technológií SR (NCTT SR) združujúce 7 verejnoprávnych univerzít, SAV a CVTI SR za účelom podpory transferu technológií na Slovensku a jeho systematizácie. Záštitu nad konferenciou COINTT 2023 prevzali prezidentka SR Zuzana Čaputová a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Podujatie COINTT bolo realizované v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITTSK II. Investícia do Vašej budúcnosti. Tento projekt bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (www.opii.gov.sk).

Ďalšie informácie o konferencii COINTT 2023 nájdete na webovej stránke www.cointt.sk.

Mgr. Jana Gablasová