Articles

Only articles with authorship in English are available in the English version.

Filter
Year:
Section:
Author:
Key word:
Article language:
Search string:
RNDr. Barbara Tóthová PhD.RNDr. Jaroslav Noskovič PhD.Main professional articles
VALIDÁCIA TECHNOLÓGIÍ Z VEDECKOVÝSKUMNÝCH INŠTITÚCIÍ V PROCESE TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ

 Transfer technológií možno definovať ako proces transferu výsledkov univerzitných výskumno-vývojových aktivít do praxe vo forme produktov a služieb. Avšak možností na získanie finančných prostriedkov na podporu výskumno-vývojových aktivít za účelom transferu technológií je nedostatok. S cieľom zaplniť túto medzeru vo financovaní, boli zavedené interné nástroje financovania, ktoré sú primárne zamerané... Read more (PDF version)


Daniela AntonioFrom abroad
ACCELERATING INNOVATION WITH CERN

Particle accelerators and detectors are used in physics research to explore big existential questions. What are we made of? What forces govern the Universe? What is its origin story? Why do particles have mass? Scientists at CERN, home of the largest particle collider accelerator, use some of the most complex... Read more (PDF version)


Doc.Ing. František Jakab PhD.Science parks
UNIVERZITNÉ VEDECKÉ PARKY AKO KĽÚČOVÝ PRVOK EKOSYSTÉMU TECHNOLOGICKÉHO TRANSFERU A INOVÁCIÍ NA SLOVENSKU

Vedecké parky (VP) zohrávajú vo svete významnú úlohu v procese inovácií, vývoja nových technológií, transferu technológií a prispievajú prostredníctvom využívania ich výskumno-vývojového (VaV) potenciálu k ekonomickému rastu a rozvoju krajín. Read more (PDF version)