Articles

Only articles with authorship in English are available in the English version.

Filter
Year:
Section:
Author:
Key word:
Article language:
Search string:
Ing. Klára Báliková PhD.prof. Dr. Ing. Jaroslav ŠálkaPeer-reviewed articles
PODPORNÉ A BRZDIACE FAKTORY V PROCESE PRENOSU VEDECKÝCH POZNATKOV DO PRAXE NA TECHNICKEJ UNIVERZITE VO ZVOLENE: ČIASTKOVÉ VÝSLEDKY PRIESKUMU

V praxi sa pomerne často zamestnanci výskumných inštitúcií stretávajú s faktormi, ktoré podporujú, alebo naopak brzdia ich zapojenie sa do procesu prenosu vedeckých poznatkov do praxe. Identifikácia týchto faktorov je preto kľúčová z pohľadu zabezpečenia úspešného a efektívneho prenosu poznatkov na národnej, ale aj regionálnej úrovni. V tomto príspevku sa venujeme identifikácií podporných a obmedzujúcich faktorov... Read more (PDF version)


Ing. Andrea Čorejová PhD.Ing. Jaroslav Jaroš PhD.Ing. Katarína HornickáZ dielne transferu technológií
VÝZNAM INTERNEJ REŠERŠE NA STAV TECHNIKY V UNIVERZITNOM PROSTREDÍ

Zárukou kvality výskumu v univerzitnom prostredí je novosť a uplatniteľnosť výsledkov výskumu do praxe. Z uvedeného dôvodu je dôraz kladený na správne nakladanie s výsledkami výskumu v univerzitnom prostredí, ich efektívnu ochranu a komercializáciu. To vyžaduje interné nastavenie súvisiacich procesov na univerzitách, s dôrazom na definovanie podmienok, práv a povinností účastníkov týchto procesov, ako aj rozsahu a obsahu súvisiacich dokumentov. Nosnou... Read more (PDF version)doc. Ing. Jozef Habánik PhD.doc. Ing. Jozef Majerík PhD.EUR INGIng. Juraj MajerskýExamples from good practice
MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA A TRANSFER TECHNOLÓGIÍ DO PRIEMYSELNEJ PRAXE

Neodmysliteľným a kľúčovým faktorom úspešnosti univerzít, resp. ich fakúlt so zameraním na technické študijné odbory predovšetkým v oblasti strojárstva, progresívnych technológií a spracovaním moderných materiálov so špeciálnym zameraním v praxi je práve orientácia na medzinárodnú spoluprácu akademických vedeckých tímov v oblasti vedy, základného a aplikovaného výskumu a následného transferu technológií a získaných poznatkov do praxe. Read more (PDF version)


Mgr. Martin KarlíkTechnology transfer experts
TRANSFER TECHNOLÓGIÍ A ENERGETIKA, KTORÁ SA DOTÝKA KAŽDÉHO Z NÁS

Máloktorá veda je v súvislosti s prechodom do komerčnej sféry tak aktívna, ako energetika. Profesor Milan Malcho z Katedry energetickej techniky na Žilinskej univerzite v Žiline patrí už niekoľko dekád k popredným odborníkom v tejto oblasti. Spýtali sme sa ho na potenciál energetiky v rámci transferu technológií a priblížil nám aj nové  energetické technológie i postupy, ktoré prichádzajú i na... Read more (PDF version)


Mgr. Martin KarlíkZ histórie
VYNÁLEZ FONOGRAFU, KTORÝ SKUTOČNE PRESLÁVIL EDISONA

Štúdium histórie patentovej ochrany je nevyhnutný pre každého, koho zaujímajú základy úspešného prechodu vynálezov do komerčnej sféry. Vďaka aj týmto poznatkom mohli vzniknúť procesy transferu technológií tak, ako ich poznáme dnes. K učebnicovým príkladom môžeme pokojne zaradiť aj vynález fonografu. Read more (PDF version)


Mgr. Martin KarlíkZo zahraničia
ÚSPEŠNÁ MISIA V KRAJINE INOVÁCIÍ

Je mnoho štátov, od ktorých sa v súvislosti s inováciami a príkladným univerzitným transferom technológií môžeme veľa naučiť. Estónsko je určite jedným z nich. Prečo tento štát tak napreduje v oblasti komercializácie duševného vlastníctva a aké boli ciele obchodnej misie do Estónska, nám prezradila vedúca delegácie a riaditeľka Košickej regionálnej... Read more (PDF version)


Ana HafnerPeer-reviewed articles
MESSAGE FROM AUTOMOTIVE INDUSTRY TO TECHNOLOGY TRANSFER OFFICES

European Commission (2020) observes that Europe is lagging behind South Korea, Japan and US in translating research and innovation results into the economy. Although Europe is a world leader in some high tech sectors such as green technology, efforts need to be channelled towards strengthening industrial innovation, technology transfer and... Read more (PDF version)


Doc. JUDr. Renáta Bačárová PhD. LL.M.Peer-reviewed articles
PRÁVNE OTÁZKY VYTVÁRANIA PREDMETOV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA A VYUŽÍVANIA TVORIVÉHO POTENCIÁLU VEDECKOVÝSKUMNÝCH INŠTITÚCIÍ NA SLOVENSKU

Vytváranie predmetov duševného vlastníctva v prostredí vedecko-výskumných inštitúcií má svoje osobitosti, ktoré podľa nášho názoru aktuálna legislatíva nezohľadňuje v plnej miere. Článok sa venuje zvláštnostiam existujúcej, ako aj navrhovanej právnej úpravy vo vzťahu k verejným vysokým školám a Slovenskej akadémii vied, vrátane jej organizácií v kontexte realizácie transferu technológií. Zaoberá sa tiež osobitosťami zamestnaneckého režimu v súkromnej a verejnej... Read more (PDF version)


redakciaOdborné podujatia
COINTT 2021. V ZNAMENÍ VÝZNAMU OCHRANY DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Ďalší ročník výnimočnej konferencie COINTT sa blíži. Osloví opäť bohatým programom. Bude obsahovať 19 programových vstupov, z čoho 11 bude panelových diskusií, a pripravené sú aj dva ceremoniály. Nosnou témou podujatia COINTT 21 je pozdvihnutie povedomia o význame ochrany duševného vlastníctva, transferu technológií a zvyšovaniu využívania inovácií v podnikaní. Read more (PDF version)