Politika publikovania

Pravidlá recenzovania

TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin (TTb) je recenzovaný odborný časopis. Odborné články na publikovanie  (odborný článok ďalej aj ako „rukopis“) sú zasielané autorom v súlade s politikou double blind review. Recenzenti sú pred autormi v anonymite. S autorom a recenzentom komunikuje šéfredaktor. Recenzovanie článku prebieha formou pripomienok a anonymných komentárov v danom príspevku vo formáte rtf. Recenzované články sú od ostatného obsahu oddelené rubrikou „Odborné recenzované články“. Vybraní recenzenti sú spravidla zamestnanci zahraničných univerzít a univerzitných centier transferu technológií, alebo pedagógovia a odborníci z oblasti patentového práva a duševného vlastníctva, ktorí nie sú vedení ako členovia redakčnej rady časopisu TTb. Recenzent je povinný oboznámiť sa s pokynmi pre autorov časopisu TTb.

Výsledky recenzného posudku tvoria bázu rozhodovania redakcie o uverejnení/neuverejnení posudzovaného rukopisu.

Recenzent pristupuje k posúdeniu textu nezaujato a zodpovedne. Zaväzuje sa spracovať posudok včas a v požadovanej kvalite. V prípade stretu záujmov, časovej tiesne, nedostatočnej odbornosti alebo neschopnosti vypracovať posudok, informuje o tejto skutočnosti redakciu v stanovenom termíne. Recenzent zachováva anonymitu a súčasne sa zaväzuje nezneužiť získané informácie a myšlienky v súvislosti s vypracovaním posudku vo vlastný prospech. Ak dôjde k zisteniu obsahovej zhody s už publikovaným príspevkom, túto skutočnosť oznámi šéfredaktorovi.

Posudky recenzentov majú pre redakciu časopisu TTb značný význam, rozhodovanie o akceptovaní/neakceptovaní príspevku od autora recenzovaného článku však závisí výlučne na šéfredaktorovi. Redakcia časopisu TTb sa zaväzuje publikovať aspoň 7 recenzovaných článkov ročne. Etické zásady pre recenzentov je možné nájsť v publikácii COPE.

Pravidlá etiky publikovania (Publication Ethics)

 • Autori rukopisu sú zodpovední za dôsledné uvádzanie všetkých zdrojov dôležitých informácií a údajov v článku, najmä iných publikácií alebo dát či zistení.
 • Autori zaslaním rukopisu garantujú, že ho vypracovali samostatne a nie je publikovaný v inom periodiku alebo online odbornom časopise či iných publikáciách v akomkoľvek jazyku.
 • Autori sa taktiež zaslaním rukopisu zaväzujú, že svojím textom neporušujú autorské práva tretej strany alebo nepoškodzujú dobré meno tretej strany.
 • Autorom sa neúčtujú žiadne publikačné poplatky APC (t.j. žiadne poplatky za publikovanie).
 • Zaslaný príspevok musí byť v súlade s podmienkami a pravidlami uvedenými v Pokynoch pre autorov.

Politika Open Access

TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin je časopis s otvoreným prístupom, čo znamená, že všetok jeho obsah je voľne prístupný bez poplatkov čitateľom aj ich inštitúciám. Užívatelia môžu čítať, sťahovať, distribuovať, vyhľadávať a tvoriť odkazy na plné texty článkov v tomto časopise bez potreby predchádzajúceho súhlasu od vydavateľa či autora. Tieto zásady zodpovedajú definícii otvoreného prístupu podľa BOAI.

Archivačná politika

Zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodickej tlače, neperiodickej tlače a audiovizuálnych rozmnoženín v znení neskorších predpisov stanovuje povinnú politiku archivácie a zabezpečuje uchovanie výtlačkov periodickej tlače v prípade prerušenia ich vydávania.

Podľa zákona je vydavateľ povinný poskytovať tlačené a elektronické výtlačky periodickej tlače verejným knižniciam, najmä Slovenskej národnej knižniciUniverzitnej knižnici či Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach.

Okrem toho je časopis TTb evidovaný aj v knižnici inštitúcie (CVTI SR), ktorá časopis aj sama vydáva.

Copyright a licencie

Články v časopise TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin sú licencované pod Creative Commons Attribution 4.0 Licenciou. Články sú spravidla nehonorované s výnimkou vopred dohodnutého spracovania odborného článku na objednávku. Licencia za autorstvo článku sa teda udeľuje bezodplatne. Súhlas s licenčnými podmienkami autor udeľuje vyplnením a odoslaním elektronického formulára.

Autori, ktorí publikujú v TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletine, súhlasia s nasledujúcimi podmienkami:

 • Autorom zostávajú autorské práva k textu, súčasne autori garantujú časopisu TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin právo na prvé publikovanie ich článku, a to pod licenciou  Creative Commons Attribution 4.0, ktorá dovoľuje ďalšie šírenie článku za predpokladu uznania ich autorstva a uvedenia časopisu kde bol po prvý krát publikovaný (TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin).
 • Autorom je dovolené vstupovať do ďalších zmluvných vzťahov týkajúcich sa nevýhradného šírenia ich článku – verzie publikovanej v časopise TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin (môžu ho napríklad zahrnúť do repozitára vlastnej inštitúcie alebo ho publikovať v knihe), a to za predpokladu, že bude citované prvé zverejnenie práce v tomto časopise.
 • Autorom je dovolené a je pokladané za žiadúce zverejniť článok na odborných webových stránkach (napríklad na stránkach svojej inštitúcie, alebo vlastnej webstránke) po vydaní článku v časopise TRANFER TECHNOLÓGII bulletin a zverejniť jeho prelinkovanie na príslušný článok na stránke časopisu https://ttb.sk/.  

Pokyny pre autorov

Rukopis je zasielaný v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: martin.karlik@cvtisr.skZasielaniu rukopisu musí predchádzať informatívny e-mail od autora vrátane predstavenia zámeru spracovať konkrétnu tému článku v rámci konkrétnej rubriky magazínu TTb.

Jazyky

Redakcia prijíma rukopisy v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Vyhradzuje si právo na jazykovú a redakčnú úpravu textu, ktorá bude konzultovaná s autorom. Príspevky v slovenskom, českom i anglickom  jazyku prechádzajú jazykovou korektúrou.

Štruktúra odborného príspevku v rubrike „Odborné recenzované články“:

 1. Názov rukopisu (titulok)
 2. Abstrakt
 3. Úvod
 4. Metodická časť
 5. Záver
 6. Zoznam použitej literatúry
 7. Kľúčové slová

Štruktúra odborného príspevku v ostatných rubrikách:

 1. Názov rukopisu (titulok)
 2. Perex
 3. Text rukopisu

Ďalšie náležitosti odborného príspevku v rubrike „Odborné recenzované články“:

Názov rukopisu prosíme predkladať v jazyku príspevku a tiež v anglickom jazyku.

Informácie o autorovi/autoroch:

 • meno/á autora/ov,
 • príslušnosť autora, t. j. jeho pôsobisko – názov inštitúcie, pracoviska (katedra, fakulta, univerzita), adresa inštitúcie (ulica, číslo popisné), poštové smerovacie číslo, mesto, krajina,
 • aktuálna e-mailová adresa korešpondujúceho autora,
 • ak má autor priradené 16-číslicové identifikačné číslo ORCID a/alebo iné identifikátory autora (Web of Science Researcher ID a/alebo Scopus Author ID).

Kľúčové slová (4 – 7 kľúčových slov v jazyku príspevku a anglickom jazyku)

Abstrakt – stručné  zhrnutie obsahu príspevku vyjadrené 150 – 250 slovami, ktoré neobsahuje žiadne nedefinované skratky a odkazy. Abstrakt musí byť v jazyku príspevku a tiež v anglickom jazyku.

Rozsah príspevku (hlavný text rukopisu) je minimálne 16 tisíc znakov vrátane medzier a maximálne 35 tisíc znakov.

Formátovanie:

 • Formát – príspevky sú do redakcie zasielané v textovom editore MS Word, font Courier New, vo veľkosti písma 12 bodov, vrátane textu ku grafom a tabuľkám. Ak je v článku odkaz, uvádza sa ako hypertext, nakoľko elektronická verzia je interaktívna. Všetky odkazy musia byt podčiarknuté. Podčiarknutie používať iba v prípade označenia odkazu.
 • Nadpisy – na číslovanie nadpisov a podnadpisov používajte desatinné čísla do maximálne troch úrovní.
 • Skratky – skratky uveďte v mieste textu rukopisu, kde sa vyskytne po prvý raz a používajte ho ďalej konzistentne v celom texte.
 • Poznámky pod čiarou – prosíme neuvádzať poznámky pod čiarou.

Tabuľky:

 • Na označenie tabuliek používajte arabské číslice.
 • V texte vždy uveďte tabuľky vzostupne podľa číselného poradia. Každá tabuľka musí obsahovať titulok (názov) s vysvetlením jednotlivých častí tabuľky.
 •  Na konci tabuľky uveďte odkaz na originálny informačný zdroj na akýkoľvek už skôr publikovaný materiál.
 •  Poznámka sa uvádza pod tabuľkou a je označená malým písmom ako horný index (alebo hviezdičkou na vyznačenie významných údajov a iných štatistických dát).

Obrázky:

 • Všetky obrázky a grafy zasielajte elektronicky.
 • Uveďte názov grafického programu, v ktorom boli vytvorené.
 • V prípade vektorovej grafiky je preferovaným formátom EPS; v prípade rastrovej grafiky použite TIFF formát.
 • Akceptovateľné sú tiež súbory v MS Office.Obrázky vytvorené vektorovou grafikou, ktoré obsahujú font musia mať font ukotvený v obrázku.
 • Súbory s obrázkami označte ako „Obr“ a číslom obrázka, napr. Obr1.eps

Grafika, inzercia na obálku časopisu:

 • Text, logá, grafy a podobne, tzn. „živá grafika“ musí byť umiestnená minimálne 2 cm od okraja celej grafiky,inzercie.
 • Formát grafiky a inzercie: A4, pdf.

Citácie – odkazy na použitú literatúru uveďte na vhodnom mieste v tele textu rukopisu na konci vety v okrúhlych zátvorkách (). V odkaze na literatúru s jedným autorom uveďte priezvisko autora a rok publikovania oddelený čiarkou). V prípade viacerých autorov uveďte priezvisko prvého autora po ktorom nasleduje et al. a rok publikovania oddelený čiarkou). Ak rovnaký autorský kolektív a publikoval prácu/e v rovnakom roku a tie sú v texte odkazované,  po roku publikovania sa uvedie lomka a malým písmom abecedy začínajúc písmenom a označené poradie citovanej práce podľa príkladov:

 • Text……text (Kováč, 2021).
 • Text……text (Kováč et al., 2021).
 • Text……text (Novák et al., 2021/a).
 • Text……text (Novák et al., 2021/b).
 • Text……text (Novák et al., 2021/c).

Poďakovanie – vyjadrenie poďakovania ľuďom, za poskytnutý grant a financovanie výskumu, na základe ktorého vznikol rukopis, je uvedené ako samostatná časť na konci rukopisu pred zoznamom použitej literatúry. Financujúce agentúry/inštitúcie musia byť uvedené úplným názvom.

Zoznam použitej literatúry – zoznam použitej literatúry obsahuje len také práce, ktoré už boli publikované alebo ktoré boli prijaté na publikovanie. Nepublikované práce a osobná komunikácia sa uvádzajú slovne v texte rukopisu. Použitú literatúru a zdroje je potrebné uvádzať v abecednom poradí s uvedením priezviska prvého autora každej práce podľa odporúčania normy STN ISO 690 – Dokumentácia. Bibliografické odkazy. Ak je použitá literatúra v digitálnej forme ako DOI, uveďte na takúto prácu úplný hypertextový odkaz (napr. “https://doi.org/xyz”).

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ – Centrum vedecko-technických informácií SR (ďalej CVTI SR) spracúva osobné údaje autorov v rozsahu nevyhnutnom na splnenie zmluvných a zákonných povinností a na účel prezentácie autorov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľ – CVTI SR – môže spracúvať a zverejniť osobné údaje autora v rozsahu „titul, meno, priezvisko, e-mail, pracovisko“ v printovej verzii časopisu „Transfer technológii bulletin“ a na webe prevádzkovateľa výlučne so súhlasom autora.

Autor svoj súhlas vyjadruje prostredníctvom elektronickej komunikácie – vyplnením a odoslaním elektronického formulára.

Konkrétne je požiadaný o stanovisko k nižšie uvedenému:

Týmto dotknutá osoba udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov pre potreby publikovania vlastného autorského článku v časopise TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin, ktorého súčasťou je i uvedenie osobných údajov uvedených na záver článku zverejnených v printovej aj elektronickej verzii časopisu v rozsahu: titul, meno, priezvisko, pracovisko a e-mailová adresa. Tento súhlas a spracovanie zmienených osobných údajov rešpektuje nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len GDPR) a udeľuje sa prevádzkovateľovi, ktorým je Centrum vedecko -technických informácií Slovenskej republiky na účel redakčnej práce na tvorbe periodika TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je udelený jeho vyjadrením prostredníctvom tohto elektronického formulára a platí do jeho odvolania.

Viac informácií o predpisoch CVTI SR súvisiacich s ochranou osobných údajov je možné nájsť na: privacy_policy.pdf (cvtisr.sk).