Articles

Only articles with authorship in English are available in the English version.

Filter
Year:
Section:
Author:
Key word:
Article language:
Search string:
Mgr. Martina VidováZo zahraničia
UNIVERZITNÍ SPIN-OFF: CASINVENT PHARMA JAKO PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE

Za posledních 10 let vznikly na Masarykově univerzitě v Brně dvě desítky spin-off společností. O právní servis, licenční náležitosti a obecnou podporu spin-offů se na této univerzitě stará Centrum pro transfer technologií MU (CTT MU), které bylo založeno v roce 2005 a dnes působí jako samostatné univerzitní pracoviště. Read more (PDF version)


Ing. Ján ŠeboMgr. Martin KarlíkZ histórie
JOZEF MURGAŠ: VIZIONÁR KTORÉHO OBDIVOVAL AJ ROOSEVELT

Jozef Murgaš bol výnimočným človekom. Autor štrnástich patentov zmenil spôsob bezdrôtovej komunikácie ako nikto pred ním. Farár s vizionárskym pohľadom na svet bol naozaj osobnosť, ktorú si musíme neustále pripomínať. Read more (PDF version)


Mgr. Miroslav KubišZ dielne transferu technológií
CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ A ŠTÁTNE POLITIKY V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ 

CVTI SR, odbor transferu technológií (OTT), má od roku 2010 skúsenosti s budovaním prostredia prívetivého pre transfer technológií (TT) na akademických inštitúciách (AI) SR a s podporovaním fungovania tohto prostredia. V rámci štátnych politík, ktoré sa transferu technológií venujú, sa transfer technológií chápe ako (zväčša) finančné zužitkovanie majetku akademickej inštitúcie... Read more (PDF version)


Ing. Silvester SališRNDr. Jaroslav Noskovič PhD.Z dielne transferu technológií
ROZHODOVANIE PREDCHÁDZAJÚCE ZALOŽENIU UNIVERZITNEJ SPIN-OFF ALEBO SPIN-OUT SPOLOČNOSTI

Problematika komercializácie duševného vlastníctva vytvoreného vo vedeckovýskumných inštitúciách (VVI) prostredníctvom založenia novej spoločnosti je komplexná, pričom procesy s ňou spojené nie sú v prostredí VVI plne ustálené. Z tohto dôvodu CVTI SR v rámci implementácie projektu NITT SK II pristúpilo k vypracovaniu štúdie, ktorej nosnou časťou bude model zakladania a... Read more (PDF version)


Mgr. art. Michala Lipková ArtD.Examples from good practice
DIZAJNÉRSKY POHĽAD NA INOVATÍVNE APLIKÁCIE UHLÍKOVÝCH NANOMATERIÁLOV

Vďaka platforme IMPULZ CORONA STU, ktorá vznikla s cieľom sieťovania výskumníkov na STU počas pandémie, sa podarilo v máji 2020 prepojiť dizajnérsku iniciatívu COVID COLAB Michaly Lipkovej a Vlasty Kubušovej s technológiami výskumnej skupiny Slovak Diamond Group Ústavu elektroniky a fotoniky FEI STU pod vedením Mariána Vojsa. Jedným z hmatateľných... Read more (PDF version)


Ing. Andrea Čorejová PhD.JUDr. Lucia RybanskáOdborné články
ŠTUDENTI VYSOKEJ ŠKOLY V PROCESE TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ

Príspevok sa venuje popisu základných situácií, ktoré môžu nastať v procese transferu technológií na vysokej škole, ak jedným z pôvodcov alebo autorov výsledku výskumu či tvorivého bádania je študent vysokej školy. Vybrané situácie sú tie, s ktorými je možné sa stretnúť v praxi najčastejšie, neznamená to však, že sú jediné... Read more (PDF version)


Ing. Michal Kompan PhD.prof. Ing. Mária Bieliková PhD.Peer-reviewed articles
KEMPELENOV INŠTITÚT AKO URÝCHĽOVAČ INOVÁCIÍ VÝSKUMNÉHO EKOSYSTÉMU

Cieľom tohto príspevku je opísať model spolupráce akademického sektoru s ďalšími sektormi, najmä súkromným sektorom, ktorý zlepšuje a zrýchľuje prinášanie excelentnej vedy do praxe. Analyzujeme situáciu vo výskumnom a inovačnom priestore na Slovensku aj v porovnaní s inými krajinami. Ukazujeme príklad pre realizáciu modelu spolupráce na činnostiach Kempelenovho inštitútu inteligentných... Read more (PDF version)


JUDr. Tomáš KlinkaPeer-reviewed articles
LEGISLATÍVNE PREKÁŽKY KOMERCIALIZÁCIE DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA NA PÔDE SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED PO JEJ TRANSFORMÁCIÍ V ROKU 2022  

Transformácia výskumných ústavov a centier Slovenskej akadémie vied (SAV) na verejné výskumné inštitúcie (VVI) v roku 2022 predstavuje zavŕšenie dlhoročného transformačného procesu, ktorý sa legislatívne začal už pred 8 rokmi, v roku 2014, a ideovo ešte skôr, pred približne 14 rokmi v roku 2008. Nový právny rámec na jednej strane... Read more (PDF version)


Mgr. Želmíra GerováOdborné podujatia
KONFERENCIA COINTT PO PRVÝKRÁT PREZENČNE

Najväčšia konferencia o transfere technológií na Slovensku – COINTT 2022 - sa bude konať 18. – 19. októbra. Po prvýkrát po dvoch rokoch sa uskutoční v in-site forme vo veľkorysých kongresových priestoroch hotela Saffron. Nebudú chýbať kvalitní spíkri ani slávnostné vyhlasovanie výsledkov súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2022. Read more (PDF version)


JUDr. Lucia RybanskáMgr. Natália MolnárováZ dielne transferu technológií
EVALUÁCIA PREDMETU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA A JEJ REALIZÁCIA V PROSTREDÍ SLOVENSKE TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE

Poslaním výskumnej univerzity nie je len samotný proces vzdelávania, ale nevyhnutnou súčasťou pre rozširovanie vedomostí je výskum, vývoj, inovácie a ich následné uplatnenie v praxi. Avšak za touto prvotnou premisou sa ukrýva celé spektrum nadväzujúcich procesov smerujúcich k zhodnoteniu výskumného potenciálu univerzity s prínosom pre spoločnosť. Read more (PDF version)