Na fotografii hovorí JUDr. Ladislav Pavlanský – štatutár spoločnosti ROŠERO. Foto: archív CVTI SR

KONFERENCIA COINTT PO PRVÝKRÁT PREZENČNE

Najväčšia konferencia o transfere technológií na Slovensku – COINTT 2022 - sa bude konať 18. – 19. októbra. Po prvýkrát po dvoch rokoch sa uskutoční v in-site forme vo veľkorysých kongresových priestoroch hotela Saffron. Nebudú chýbať kvalitní spíkri ani slávnostné vyhlasovanie výsledkov súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2022.

Podujatie COINTT, to je transfer technológií, ochrana duševného vlastníctva, inovácie aj podpora podnikania. Tieto široko orientované pojmy majú svoje špecifiká, vyvíjajú sa v čase. Každoročná konferencia je tak pre zainteresovaných príležitosťou zdieľať to najaktuálnejšie z daných oblastí.

VYLEPŠENIE SPOLUPRÁCE

Tohtoročný COINTT sa zacieli na zjednodušenie kontaktu medzi akademickou a podnikateľskou sférou pri transfere technológií. „V jednotlivých programových vstupoch budeme hľadať odpovede na otázky: V čom je open access a easy access prínosom pre komerčné využitie duševného vlastníctva? Ako možno zjednodušiť transfer technológií na slovenských vedeckovýskumných pracoviskách? Aké metódy kontaktovania a spolupráce s komerčnou sférou tieto pracoviská využívajú? Ako zatraktívniť ich činnosť pre súkromný sektor? Akú úlohu má zo-hrať Centrum transferu technológií pri CVTI SR, ako celonárodné pracovisko? A akú úlohu a význam majú lokálne centrá transferu technológií na jednotlivých univerzitách?“ upresňuje z programového zamerania konferencie Želmíra Gerová z organizačného tímu podujatia, z odboru transferu technológií CVTI SR.

PREZENČNÁ FORMA

Termín tohtoročnej konferencie je 18. až 19. október 2022. COINTT 2022 sa uskutoční v priestoroch bratislavského hotela Saffron na Radlinského 27 a po prvýkrát po dvoch rokoch sa konferencia uskutoční len výlučne v prezenčnej forme. Rečníci, účastníci a pozvaní hostia konferencie a spoločenského večera budú mať možnosť využiť ubytovanie hotela spolu s parkovaním.

Ako každý rok základnú programovú štruktúru majú tvoriť tri stejdže: TECHNOLOGY TRANSFER, INNOVATION a COOPERATION. K nim v tomto roku pribudne i Expo-konzultačný stejdž, kde svoje služby budú počas oboch konferenčných dní prezentovať centrá transferu technológií slovenských univerzít, vybrané patentové kancelárie, ale napr. aj spoločnosť Ayming Slovensko, s. r. o., poskytujúca konzultačné služby v oblasti uplatňovania superodpočtu a patentboxu.

VÝZNAMNÍ HOSTIA

Shiva Loccisano z Bolonskej univerzity vystúpi v rámci COINTT 2022 ako jeden zo zahraničných keynote spíkrov. Spolu so slovenskou kolegyňou Luciou Rybanskou, riaditeľkou Know-How centra STU, odprezentujú kľúčovú tému „Process of Making Universities More Transparent for the Private Sector Abroad and in Slovakia“. Spoločná prezentácia odznie ihneď po otvorení konferencie, čiže v prvý deň podujatia o 9.30 hod. Loccisano má viac ako 15 rokov skúseností z oblasti transferu technológií a inovácií z Talianska. Je skúsený rečník. Vystupoval na viacerých významných talianskych a medzinárodných konferenciách o transfere technológií, inováciách a podpore podnikania.

Aktuálne zastáva pozíciu výkonného riaditeľa spoločnosti s ručením obmedzeným BeHold. Spoločnosť spravuje spin-offy, spin-outy, akcie a podiely Bolonskej univerzity. Viac o Shivovi Loccisanovi sa dočítate v jeho profesionálnom medailóniku na stránke cointt.sk.

Veľkým prínosom bude i keynote spíker Dr. Kevin Cullen, ktorý sa stal v roku 2018 viceprezidentom pre inovácie na King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) v Thuwali. Dr. Cullen je lídrom v globálnych inováciách s odbornými znalosťami v oblasti ekonomického rozvoja a priemyslu. Ako prorektor pre inovácie KAUST-u vedie portfólio duševného vlastníctva univerzity, pomáha vytvárať a podporovať nové podniky, spoločné podniky a spoluprácu s priemyselnými partnermi a naďalej podporuje silnú kultúru podnikania v Saudskej Arábii.

Na Slovensku predstaví Easy Access prístup v rámci ochrany duševného vlastníctva, ako s ním v rámci komercializácie pracujú najmä britské a austrálske univerzity a ako sa tento prístup uplatňuje na Blízkom Východe.

Dr. Cullen má viac ako 20 rokov skúseností v oblasti akademických inovácií a rozvoja podnikania. Počas svojej kariéry pomohol pozdvihnúť univerzitné inovačné podniky, ktoré viedli k spusteniu viac ako 250 začínajúcich spoločností, ako aj mnohých produktov a služieb.

Pred nástupom na KAUST strávil Kevin šesť rokov ako generálny riaditeľ pre inovácie na University of New South Wales (UNSW) v Sydney v Austrálii. Pomohol transformovať UNSW z tradičnej komercializačnej jednotky na inovačné centrum, podporou širokého spektra univerzitných priorít vrátane ekonomického rozvoja a sociálneho vplyvu.

OCENENIE S TRADIČNÝM VÝZNAMOM

Súčasťou podujatia COINTT je už tradične aj slávnostné vyhlasovanie výsledkov súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku (CTTS). Za svoju prácu a prístup sú oceňovaní vedci, výskumníci a vedeckovýskumné tímy. Odborná porota vyberie z každej z troch súťažných kategórií – Inovácia, Inovátor/ Inovátorka a Počin v oblasti transferu technológií na Slovensku 2022 – jedného víťaza, ktorý bude vyhlásený 18. októbra 2022 počas spoločenského večera organizovaného pri príležitosti konferencie COINTT a okrúhleho desiateho jubilea tejto ceny. Súčasťou večera bude aj slávnostná večera a jeho dejiskom bude najväčšia kongresová sála hotela Saffron. „Spoločenský večer považujeme za oslavu celoročnej práce v oblasti transferu technológií, a to všetkých jeho aktérov na Slovensku. Bude preto hostiť jeho najvýznamnejších predstaviteľov nielen zo Slovenska, ale i zo zahraničia a z tohto dôvodu je len na pozvánky,“ povedala Gerová z organizačného tímu. Samotné vyhlasovanie víťazov bude streamované prostredníctvom internetu.

Súčasťou večera bude aj kultúrny program. Podujatím bude sprevádzať moderátorka konferencie Veronika Panáková, projektová manažérka spoločnosti Restartup, s. r. o. Budú tu prítomní aj reprezentanti inštitúcií poskytujúcich záštitu celému dvojdňovému podujatiu COINTT 2022. Kanceláriu prezidentky zastúpia jej poradcovia Michal Novota a Norbert Kurilla. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a špor-tu SR z dôvodu interných organizačných zmien ešte svojho zástupcu nepotvrdilo.

Organizátorom podujatia COINTT 2022 je Centrum transferu technológií pri Centre vedecko-technických informácií SR (CTT CVTI SR). Spoluorganizátormi sú: Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), konzultačná spoločnosť na podporu startupov – Civitta Slovakia, a. s., a Národné centrum pre transfer technológií SR (NCTT SR) združujúce 7 verejnoprávnych univerzít, SAV a CVTI SR za účelom podpory transferu technológií na Slovensku a jeho systematizácie. Konferencia je dimenzovaná pre 200 účastníkov – odborníkov z oblasti transferu technológií, komercializácie duševné-ho vlastníctva, či už z akademického, alebo komerčného prostredia. Záštitu nad ním prevzali prezidentka SR Zuzana Čaputová a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Podujatie COINTT je realizované v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II (Investícia do Vašej budúcnosti). Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (www.opii.gov.sk).

Mgr. Želmíra Gerová