Foto: archív UNIZA

VÝZNAM INTERNEJ REŠERŠE NA STAV TECHNIKY V UNIVERZITNOM PROSTREDÍ

Zárukou kvality výskumu v univerzitnom prostredí je novosť a uplatniteľnosť výsledkov výskumu do praxe. Z uvedeného dôvodu je dôraz kladený na správne nakladanie s výsledkami výskumu v univerzitnom prostredí, ich efektívnu ochranu a komercializáciu. To vyžaduje interné nastavenie súvisiacich procesov na univerzitách, s dôrazom na definovanie podmienok, práv a povinností účastníkov týchto procesov, ako aj rozsahu a obsahu súvisiacich dokumentov. Nosnou súčasťou komplexného procesu ochrany a komercializácie výsledkov výskumu v univerzitnom prostredí je rešeršná činnosť. Význam má najmä spracovanie rešerší na stav techniky za účelom identifikácie patentových dokumentov, ktoré by mohli byť námietkou proti novosti alebo vynálezcovskej činnosti predmetu rešerše, a teda jeho úspešnej ochrany a uplatnenia do praxe.

Rešerše v univerzitnom prostredí slúžia jednak pre potreby vedcov a výskumníkov, pre ich lepšiu orientáciu ohľadom aktuálnych inovácií v nimi skúmanej špecifickej oblasti, ale rovnako aj pre potreby zamestnávateľa ako subjektu, ktorý daný výskum financuje a očakáva z neho prínos.

Vedci a výskumní pracovníci využívajú rešeršnú činnosť v rôznych fázach svojho výskumného projektu. Pred výskumom je to za účelom definovania poznania v danej oblasti techniky, overenia aktivít konkurencie, overenia si novosti, atraktívnosti a uplatniteľnosti plánovaného výskumu či plánovaných výstupov. Počas výskumu z dôvodu jeho ďalšieho usmernenia alebo v súvislosti s prípravou prihlášky pred jej podaním a s tým súvisiacim definovaním rozsahu nárokov na ochranu či patentových nárokov. Univerzita využíva rešeršnú činnosť najmä ako podklad pre rozhodovanie v procese ochrany a komercializácie výsledkov výskumu, najmä uplatnenia si práva na riešenia vytvorené v zamestnaneckom režime, posúdenie vhodnosti zvolenej formy a územného rozsahu ochrany predmetu rešerše, pri odhade komerčného potenciálu a pod.

Snaha o efektívne nakladanie s výsledkami výskumu a vedeckého bádania viedla k tomu, že na univerzitách na Slovensku a v zahraničí sú za týmto účelom zriaďované centrá      pre transfer technológií.  V rámci svojej činnosti tieto centrá poskytujú podporu a poradenstvo výskumníkom, zamestnancom univerzity aj študentom v procese ochrany a komercializácie nimi vytvorených výstupov charakteru duševného vlastníctva.

Takúto podporu poskytuje aj Centrum pre transfer technológií Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline (CTT UNIZA), pričom jednou z poskytovaných služieb je aj vykonávanie rešeršnej činnosti. V prípade, ak rešerš nie je vykonávaná interne pracovníkmi CTT UNIZA, je možné využiť aj ponuku rešeršných služieb zo stany Strediska patentových informácií PATLIB pri CVTI SR, prípadne ostatných PATLIB stredísk doma i v zahraničí, ako aj patentových zástupcov. CTT UNIZA sa zameriava najmä na vykonávanie rešerší na stav techniky počas trvania alebo ešte pred začatím výskumu (predbežná rešerš na stav techniky).   Poradenskú a konzultačnú činnosť môžu pôvodcovia využívať aj v prípade, keď majú svoje riešenie len  v počiatočnom štádiu. Vtedy môžu požiadať o vypracovanie predbežnej rešerše na stav techniky s tým, že poskytnú predbežné technické informácie, ako napríklad názov technického riešenia, oblasť riešenia, pomenované existujúce podobné riešenie a k nim existujúce konkurenčné a inovatívne riešenia, podstata riešenia v stručnosti, kľúčové slová a prípadne doplňujúce informácie, napríklad technické parametre. Je vhodné poskytnúť aj obrázok resp. náčrt riešenia.

POSTUP VYPRACOVANIA INTERNEJ REŠERŠE NA STAV TECHNIKY POUŽÍVANÝ CTT UNIZA

Úlohou rešerše je nájsť dôkazy, ktoré vyvracajú novosť predkladaného vynálezu. Je vhodné viesť záznamy o realizovanom vyhľadávaní – rešeršných dotazoch, ich výsledkoch a zvlášť o tých, ktoré možno považovať za relevantné. Evidenčnú prácu do veľkej miery zjednodušujú viaceré súčasne dostupné databázy, ktoré tieto informácie ukladajú, a umožňujú ich spätne dohľadať.

Postup pri vykonávaní rešeršnej činnosti zodpovedá všeobecnej metodike tvorby patentových rešerší. Pre zjednodušenie ho však možno zhrnúť do nasledujúcich troch fáz: prípravná fáza, vyhľadávanie v patentových databázach a v nepatentovej literatúre, spracovanie výsledkov.

 PRÍPRAVNÁ FÁZA

Úvodným krokom rešeršného postupu je formulácia tzv. „informačnej požiadavky“ – teda predmetu vyhľadávania. Tú adresuje do CTT UNIZA samotný výskumník, resp. pôvodca alebo skupina pôvodcov, ktorými sú najčastejšie zamestnanci univerzity, doktorandi, v niektorých prípadoch študenti alebo externé osoby.

Oznamovateľ (pôvodca) písomne oznámi CTT UNIZA vytvorenie alebo zhotovenie predmetu priemyselného vlastníctva (PV) vyplnením a odovzdaním dokumentu „Oznámenie o vzniku predmetu priemyselného vlastníctva“. Zároveň sú oznamovatelia povinní prostredníctvom CTT UNIZA odovzdať UNIZA všetky relevantné podklady spolu s bližším popisom vytvoreného predmetu PV. Odovzdanie oznámenia a podkladov sa môže uskutočniť osobne alebo elektronickou formou.

V tejto fáze je kľúčové presne pomenovať technický problém, ktorý má daný vynález alebo technické riešenie (ďalej len riešenie) vyriešiť. Nakoľko správne definovanie problému, resp. formulácia výstižného názvu daného riešenia, má zásadný význam pre správne nasmerovanie vyhľadávania, v CTT UNIZA sa preferuje kontakt formou osobného stretnutia s výskumníkom (pôvodcom). Zo skúseností možno potvrdiť, že túto formu uprednostňujú aj pôvodcovia, ktorí si tak majú možnosť lepšie ozrejmiť celý postup nakladania s vytvoreným PV aj povinnosti, ktoré si majú v súvislosti s oznámením vytvorenia PV splniť.

Takáto forma stretnutia pomáha zamestnancom CTT UNIZA získať presnejšie informácie o danom riešení (oblasť techniky, podstata riešenia, novosť, a pod.) a lepšie mu porozumieť. Snahou pracovníkov CTT UNIZA je tiež zistiť, ako dobre pozná pôvodca stav techniky v danej oblasti, či už existujú podobné riešenia na trhu, kto sú potenciálni konkurenti, a pod. Uvedené informácie sú užitočné, predovšetkým pri úvodnom vyhľadávaní, ak existujúca konkurencia má už patentované podobné riešenia, jej patentová dokumentácia môže byť nápomocná pri správnom zatriedení technického riešenia.

Pôvodca (niekedy za asistencie pracovníka CTT UNIZA) okrem názvu riešenia zadefinuje kľúčové slová. Z dôvodu vyhľadávania v národných aj medzinárodných databázach je dôležité mať naformulovaný názov aj kľúčové slová v slovenskom aj anglickom jazyku. Anglický preklad je pre vykonávateľa rešerše veľmi dôležitý, nakoľko často preklady nebývajú doslovné, v cudzom jazyku sa pre danú vec používa odlišný výraz a pod. Pri výbere kľúčových slov platí, že tie najpoužívanejšie slová nemusia byť zároveň tými najužitočnejšími. Pri zadaní frekventovanejších slov databáza môže vygenerovať príliš vysoký počet výsledkov, ktoré nie je možné reálne vyhodnotiť. Preto sa mnohokrát využívajú synonymické výrazy, výrazy opisujúce riešenie alebo výrazy výstižne popisujúce daný nápad, pričom sa dbá o to, aby sa znenie kľúčových slov, pokiaľ možno, nezhodovalo so znením vybranej triedy (podtriedy alebo nižšej úrovne) patentovej klasifikácie, nakoľko takto „dvojito“ zadaná rešeršná otázka nemusí viesť k dostatočne úzkemu výberu.

Dôležitou súčasťou prípravnej fázy je zatriedenie riešenia pomocou patentovej klasifikácie. Pokiaľ je to možné, aj zatriedenie prebieha za účasti pôvodcu alebo je s ním následne konzultované, aby sa zabezpečilo správne nasmerovanie vyhľadávania.

V prípade, že nedôjde k osobnému stretnutiu s pôvodcom, informácie potrebné k vykonaniu rešerše sú od pôvodcu vyžiadané prostredníctvom formulára zaslaného elektronicky.

Je potrebné zdôrazniť, že rešeršná činnosť v podmienkach CTT UNIZA sa vyznačuje istým špecifikom vyplývajúcim z jeho celouniverzitného pôsobenia. CTT UNIZA poskytuje služby zamestnancom, doktorandom aj študentom zo všetkých fakúlt, pričom rešeršnej činnosti sa v súčasnosti venuje v rámci CTT UNIZA jeden zamestnanec. Nie je preto možné zabezpečiť dostatočnú odbornosť rešeršéra vo všetkých oblastiach výskumu pôvodcov. Z uvedeného dôvodu je kladený o to väčší dôraz na komunikáciu a aktívnu spoluprácu pôvodcov s pracovníkmi CTT UNIZA, a to nie len v prípravnej fáze pred vypracovaním rešerše, ale aj počas celého procesu nakladania s DV.

VYHĽADÁVANIE V PATENTOVÝCH DATABÁZACH A V NEPATENTOVEJ LITERATÚRE

Rešeršné vyhľadávanie obvykle začína v databáze patentov a úžitkových vzorov  Webregistrov Úradu priemyselného vlastníctva SR. Z dôvodu užšieho rozsahu slovenských databáz na jednej strane a špecifických riešení predkladaných pôvodcami na strane druhej,  je obvykle postačujúce prehľadávať len na základe patentového triedenia. Následne vyhľadávanie pokračuje v medzinárodných databázach. Využívané sú voľne dostupné databázy: Espacenet, Patentscope a Google Patents. V prípade potreby rešerš pokračuje v národných databázach. Navyše, CTT UNIZA má ako stredisko PATLIB nárok na voľný prístup ku komerčnému rešeršnému nástroju Európskeho patentového úradu (EPO) – Global Patent Index (GPI).

Niekedy prebieha rešeršné vyhľadávanie v dvoch kolách. V prípade neistoty rešeršéra je tzv. prvé kolo rešeršného vyhľadávania následne konzultované s výskumníkom, pričom sa overuje správnosť zatriedenia a konzultujú sa prvé výsledky vyhľadávania. Výskumník sa vyjadrí, či je spôsob vyhľadávania nastavený správne a či výsledky sú predmetné k danému riešeniu.

Výsledkom konzultácie je zistenie, či:

 • je potrebné pokračovať v rešerši alebo sa môže už rešerš ukončiť, nakoľko boli nájdené kolidujúce riešenia,
 • bola rešeršná otázka nastavená správne alebo je potrebné ju preformulovať.

V tejto fáze tiež dochádza k prehodnoteniu správnosti zvolených tried patentového triedenia pre dané riešenie porovnaním s triedami priradenými k nájdeným výsledkom.

SPRACOVANIE VÝSLEDKOV

Výstupom rešeršnej činnosti je rešeršná správa k určitému dátumu, ktorá je elektronicky zaslaná pôvodcom a zostáva taktiež archivovaná v CTT UNIZA pre ďalšie potreby. V CTT UNIZA sa na vypracovanie rešeršnej správy využíva šablóna, ktorá bola vytvorená jeho pracovníkmi.

CTT UNIZA neposkytuje riešiteľom celé zadania rešeršných otázok, ale v úvodnej časti rešeršnej správy je uvedený zoznam kľúčových slov, použitých symbolov triedenia, na základe ktorých sú rešeršné otázky tvorené, a tiež použité databázy.

Rešeršná správa CTT UNIZA obsahuje:

 • Cieľ rešeršného vyhľadávania – názov technického riešenia v slovenskom a anglickom jazyku s určením oblasti techniky, do ktorej možno riešenie zaradiť.
 • Použité databázy – s možnosťou zaškrtnutia políčok, ktoré databázy boli použité, pričom najčastejšie ide o domáce databázy ÚPV SR, Espacenet, Patentscope, prípadne iné databázy (napr. Google patents) či nepatentovú literatúru.
 • Rozsah vyhľadávania – s možnosťou zaškrtnutia políčok popisujúcich možnosti vyhľadávania (databázy, kľúčové slová, patentová klasifikácia, iné).
 • Kľúčové slová – zoznam kľúčových slov v slovenskom a anglickom jazyku.
 • Medzinárodné patentové triedenie a kooperatívne patentové triedenie (ak bolo použité).
 • Zhrnutie – správa popisujúca spôsob vyhľadávania, súhrn nájdených výsledkov a vyjadrenie rešeršéra k ich relevantnosti, záverečné vyjadrenie s prípadným odporúčaním.
 • Tabuľka – obsahuje zoznam patentových dokumentov s uvedením názvu, čísla patentu alebo patentovej prihlášky (príp. úžitkového vzoru), dátum priority, abstrakt, prípadne odkaz na patentový dokument v niektorej z prehľadávaných databáz.
 • Príloha – predstavuje pdf dokument priamo vyexportovaný z databázy Espacenet, obsahujúci celé patentové dokumenty k riešeniam, ktoré boli posúdené ako relevantné, a sú uvedené v zozname patentových dokumentov v rešeršnej správe.

Ako bolo vyššie spomenuté, z dôvodu širokého študijného aj výskumného zamerania siedmich fakúlt UNIZA, nie je možné, aby internú rešerš v rámci CTT UNIZA vypracoval odborník vždy z danej oblasti techniky. To má vplyv aj na vyhodnotenie rešerše uvedené v rešeršnej správe, kde je prezentovaný osobný názor rešeršéra pri posudzovaní potenciálnej kolíznosti vyhľadaných dokumentov s predmetom rešerše, avšak ich výsledné posúdenie je vždy ponechané na osobe pôvodcu/pôvodcov, ktorým je rešerš určená. Z rovnakého dôvodu si v niektorých prípadoch vypracovávajú rešerše na stav techniky pôvodcovia sami.

METODIKA TVORBY INTERNÝCH REŠERŠÍ NA STAV TECHNIKY CTT UNIZA

Celý proces nahlasovania DV musí byť dôkladne zdokumentovaný, pričom vybrané kroky v ňom podliehajú schvaľovaciemu procesu zo strany UNIZA. Z tohto dôvodu bola vypracovaná prehľadná metodika v postupných krokoch tvorby interných rešerší na stav techniky na UNIZA v zmysle vyššie podrobne popísaných fáz. Schéma okrem jednotlivých krokov metodiky obsahuje tiež interné dokumenty UNIZA súvisiace s týmto procesom.

Schéma predstavuje grafické znázornenie metodiky tvorby interných rešerší na stav techniky  využívanej v činnosti CTT UNIZA.

Obr. 1 Metodika tvorby interných rešerší na stav techniky na UNIZA – pre zjednodušenie schémy je v nej používaný len pojem technické riešenie, ktoré možno chrániť úžitkovým vzorom, avšak schéma je platná aj pre vynález, ktorý možno chrániť patentom.
Zdroj: CTT UVP UNIZA

Metodika tvorby interných rešerší na stav techniky slúži predovšetkým pre potreby zamestnancov CTT UNIZA. Na pôde CTT UNIZA bola tiež vytvorená šablóna rešeršnej správy, ktorá obsahuje základné informácie o predmetnom technickom riešení, rozsah a oblasť rešeršného vyhľadávania a zoznam výsledkov vyhľadávania spolu s komentárom rešeršéra.

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA- REŠERŠ NA STAV TECHNIKY PRE VYBRANÉ TECHNICKÉ RIEŠENIE

Pre účely tejto prípadovej štúdie bolo vybrané technické riešenie chránené úžitkovým vzorom vytvorené v zamestnaneckom režime zamestnancami Katedry automatizácie a výrobných systémov Strojníckej fakulty UNIZA. Do prípadovej štúdie bol zvolený tento typ duševného vlastníctva z dôvodu rýchlejšej dostupnosti výsledkov rešerše z ÚPV SR pre účely ich porovnania s výsledkami internej rešerše CTT UNIZA. Základné informácie o vybranom technickom riešení (prihláška úžitkového vzoru PUV 146-2020) sú uvedené na obrázku 2 nižšie.Obr. 2     Základné informácie o PUV 146-2020 z databázy ÚPV SR 
Zdroj: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/146-2020
 

Oznámenie o vzniku predmetu priemyselného vlastníctva spolu s Popisom predmetu priemyselného vlastníctva s názvom: „Integrovaný automatizovaný systém prekrytia otvorov v zdvojených podlahových systémoch“ boli do CTT UNIZA doručené vo februári 2020.

Rešeršné vyhľadávanie pre potreby internej rešerše na stav techniky bolo v CTT UNIZA uskutočnené ku dňu 18. 3. 2020.

Po posúdení výsledkov rešerše a zhodnotení ďalších faktorov súvisiacich s obsahom predmetného technického riešenia, záujmom ho chrániť zo strany pôvodcov a možnosťou jeho uplatnenia do praxe, bolo rozhodnuté, že na predmetné technické riešenie bude podaná žiadosť o ochranu úžitkovým vzorom pre územie SR, ako aj národná patentová prihláška.

Rešerš vypracovaná ÚPV SR zo dňa 22. 2. 2021 (Obr. 5) obsahovala v porovnaní s internou rešeršou CTT UNIZA odlišné triedy patentového triedenia, pričom triedenie sa zhodovalo len s podsekciou E04.

Zatriedenie technického riešenia podľa ÚPV SR bolo nasledovné: E04F 15/00. Pre názornosť je nižšie uvedené porovnanie použitých tried patentovej klasifikácie podľa ÚPV SR a CTT UNIZA.


 
Obr. 3     Porovnanie použitých tried patentovej klasifikácie podľa ÚPV SR a CTT UNIZA.
Zdroj: vlastné spracovanie

V tomto prípade bolo použitých viac tried patentovej klasifikácie na strane CTT UNIZA. Zvolené triedy boli odkolzuntované a odsúhlasené pôvodcami, z dôvodu čoho bolo rešeršné vyhľadávanie širšie koncipované. Je dôležité zdôrazniť, že pracovník CTT UNIZA predvída aj prípadnú nezhodu medzi jednotlivými patentovými klasifikáciami a berie danú skutočnosť do úvahy pri vypracovávaní rešerše, preto pri tvorbe rešeršných otázok pracuje vždy aj s variantmi, kde sú použité len hlavné sekcie, prípadne podsekcie patentového triednika.

Časté sú prípady, kedy je zatriedenie interným rešeršérom a rešeršérom z ÚPV SR zhodné, no výsledky rešerše sú celkom rozdielne.

VÝSLEDOK INTERNEJ REŠERŠE NA STAV TECHNIKY SPRACOVANÝ DO ŠABLÓNY VYTVORENEJ CTT UNIZA


 
Obr. 4     Rešeršná správa vypracovaná CTT UNIZA
Zdroj: Vlastné spracovanie CTT UNIZA

Spracovaná výsledná interná rešerš na stav techniky bola odovzdaná na posúdenie pôvodcom a porovnanie jej výsledkov s návrhom znenia technického riešenia. Na základe tejto internej rešerše boli čiastočne upravené nároky na ochranu tak, aby nedošlo ku kolízii s identifikovanými staršími patentovými dokumentami. Zároveň interné rešerše na stav techniky pomáhajú doplniť a upraviť časť opisu technického riešenia, ktorá sa venuje doterajšiemu stavu techniky.

Počas konania o predmetnom technickom riešení pred ÚPV SR došlo na základe komunikácie s ÚPV SR k formálnej úprave znenia nárokov na ochranu a následne bola prihláška úžitkového vzoru zverejnená spolu s rešeršou v registroch ÚPV SR, ako aj vo Vestníku.

Výsledok rešerše ÚPV SR pre predmetné technické riešenie:
Obr. 5     Rešeršná správa vypracovaná ÚPV SR
Zdroj: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/146-2020
 

V porovnaní s rešeršnou správou vypracovanou CTT UNIZA je možné vidieť, že v oboch rešeršiach bolo identifikovaných šesť zhodných patentových dokumentov, čo je možné  považovať za vysokú zhodu.

VÝSLEDOK REŠERŠE ZO STRANY ÚPV SR

Dobrou praxou na UNIZA sa ukázalo doplnenie výsledku rešerše z ÚPV SR o podrobnejšie informácie, a to nielen pre interné potreby pôvodcov, ale aj pre potreby CTT UNIZA. Doplnenie znamená, že dokumenty uvedené v rešerši ÚPV SR sú vyhľadané v patentových databázach a informácie z nich sú usporiadané do samostatného dokumentu, ktorý sa zasiela pôvodcom na vedomie, spolu s výsledkom rešerše z ÚPV SR. Tento dokument  obsahuje bibliografické údaje o patente (úžitkovom vzore) uvedenom vo výsledku rešerše ÚPV SR, abstrakt, nároky, prípadne obrázky. Pre pôvodcov má význam pri porovnaní si svojich výsledkov výskumu so stavom techniky a konkurenciou, môže byť inšpiráciou pre ďalší výskum v danej oblasti priemyslu a pod. Pre CTT UNIZA a UNIZA má význam pri rozhodovaní o nakladaní s týmto duševným vlastníctvom, jeho komerčnom potenciáli, možnostiach rozšírenia jeho ochrany, prípadne investovania do ďalšieho výskumu v danej oblasti, výroby prototypu a pod.

ZÁVER

Využitie inštitútu patentovej ochrany umožňuje „transformovať“ vynálezy na obchodné aktíva s vysokou trhovou hodnotou. Patent, ako aj úžitkový vzor sú nástroje, ktorými sa univerzita jednak prezentuje navonok, ale ktoré tiež zvyšujú schopnosť univerzity ťažiť z výsledkov jej výskumu. Hodnota patentovej ochrany závisí od toho, ako dobre je využívaná. Preto je dôležité zvoliť systematický prístup k účinnej ochrane a komercializácii duševného vlastníctva vytvoreného na pôde univerzít, ktorého súčasťou je aj systematická rešeršná činnosť. Vykonávanie internej rešeršnej činnosti na univerzitách by malo viesť k takým výsledkom, ktoré budú dostačujúcim podkladom pre efektívne rozhodovanie univerzity o uplatnení práva na riešenie k predmetu DV, ako aj rozhodovanie o ďalšom nakladaní s predmetom DV.

Cieľom CTT UNIZA je vykonávať interné rešerše na stav techniky na takej úrovni, aby sa ich výsledky čo najviac približovali výsledkom rešerší vypracovaných patentovými úradmi, v procese konania pred úradom, a tým zabezpečiť pre vedcov a výskumníkov čo najvyššiu istotu reálneho posúdenia inovatívnosti ich riešení. CTT UNIZA je zároveň jedným zo Stredísk patentových informácií PATLIB na Slovensku, čo si vyžaduje poskytovať naozaj kvalitné a prínosné rešerše, neustále sa v danej oblasti vzdelávať a získané poznatky plne overovať v každodennej praxi na základe požiadaviek z interného, ale aj externého výskumného prostredia UNIZA.

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

Publikácie:

 1. Čorejová, A. – Jarošová, J. Centrum pre transfer technológií Žilinskej univerzity v Žiline. In: Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2017 : zborník abstraktov z konferencie s medzinárodnou účasťou: Bratislava 10.-11.10.2017.  –  Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2017.  –  ISBN 978-80-89354-84-9.
 2. Jarošová, J.  –  Jaroš, J.  –  Čorejová, A. The role of the center for technology transfer in the communication process with researchers and business entities [Úloha centra pre transfer technológií v komunikačnom procese s výskumníkmi a podnikateľskými subjektmi]. In: ABSRC 2015 [elektronický zdroj] = Advances in business-related scientific research conference : Rome, Italy, October 14-16, 2015 : conference proceedings.  –  Ljubljana: GEA COLLEGE  –  Fakultet za podjetništvo, 2015.  –  ISBN 978-961-6347-57-0. – CD-ROM, [10] s.
 3. Jarošová, J.  –  Čorejová, A. The importance of internal directives of the university for the intellectual property protection [Význam interných smerníc univerzity pri ochrane práv duševného vlastníctva]. In: Innovation, technology transfer and education : CBU international conference proceedings 2014 : February 3-5, 2014, Prague, Czech Republic.  –  ISSN 1805-997X.  –  Prague: Central Bohemia University, 2014.  –  ISBN 978-80-905536-3-7. – S. 147 – 152.
 4. Pičman, D. Metodika patentových rešerší. Úřad průmyslového vlastnictví, 1998. Praha. ISBN 80-85100-77-0.
 5. Vojčík, P. a kol. Právo duševného vlastníctva. Vydavatelství a nakladatelství  Aleš Čeněk, 2012. Plzeň. ISBN 978-80-7380-373-5.

Zákony:

 • Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon).
 • Zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Zákon č. 242/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Internetové odkazy:

 • Centrum pre transfer technológií UVP UNIZA. Ochrana duševného vlastníctva. Dostupné na: <http://uvp.uniza.sk/ochrana-dusevneho-vlastnictva/>.
 • Úrad priemyselného vlastníctva SR. Dostupné na: https://www.indprop.gov.sk/.

Ďalšie zdroje:

 1. Čellárová, Z. Využívanie internetu pri vykonávaní rešerší zameraných na zistenie stavu techniky. Záverečná práca. Inštitút duševného vlastníctva ÚPV SR v Banskej Bystrici. Banská Bystrica, 2009.
 2. Jarošová, J. Využitie interných patentových rešerší pri rozhodovaní zamestnávateľa o uplatnení práva na riešenie v univerzitnom prostredí. Odborný kurz – Duševné vlastníctvo ÚPV SR. (Záverečná práca).  Banská Bystrica 2018.
 3. Žilinská univerzita v Žiline. Smernica č. 133 o nakladaní s duševným vlastníctvom v podmienkach Žilinskej univerzity v Žiline. Interná dokumentácia UNIZA

Ing. Andrea Čorejová PhD.

Author photo

Získala inžiniersky titul v oblasti informačných a riadiacich systémov na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA. V rámci dizertačnej práce sa zaoberala transferom poznania a ochranou duševného vlastníctva v podmienkach sektora IKT. V rámci celej škály projektov realizovaných na UNIZA zastrešuje oblasť ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie. V súčasnosti pôsobí v Univerzitnom vedeckom parku UNIZA, pričom je poverená vedením Centra pre transfer technológiíí UVP UNIZA. Participovala na tvorbe Smernice o nakladaní s duševným vlastníctvom v podmienkach UNIZA. Je zapísaná v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR v odboroch: Eekonómia a manažment odvetvie Kontroling a v odbore Priemyselné vlastníctvo. Absolvovala kurz Duševné vlastníctvo na Úrade priemyselného vlastníctva SR. Je menovaná za členku výkonných komisií Národného centra pre transfer technológií za UNIZA. Je kontaktnou osobou za UNIZA pri spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR v rámci PATLIB Centra a InnoInfo centra, ktoré boli zriadené v priestoroch Univerzitného vedeckého parku UNIZA v roku 2016.
ORCID:https://orcid.org/0000-0001-5624-677X

Ing. Jaroslav Jaroš PhD.

Author photo

Ing. Jaroslav Jaroš, PhD.  získal titul doktor filozofie v študijnom odbore ekonomika a manažment podniku na Žilinskej Univerzite v Žiline na tému Riadenie podnikových pasív v podmienkach voľného trhu. Počas štúdia sa zúčastnil študijného pobytu na Univerzite v Seinäjoki a pracovnej stáži v Dubline, kde aplikoval svoj model do prostredia zahraničnej spoločnosti. Pôsobil na Katedre ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline a na Katedre dopravního managementu, marketingu a logistiky na Univerzite v Pardubiciach. V súčasnosti pracuje v Centre pre transfer technológií Univerzitného vedeckého parku UNIZA, kde spolupracuje na spustení technologického inkubátora. Zaoberá sa vedením účtovníctva, finančnými plánmi, kalkuláciou nákladov, finančnými procesmi a riadením podnikových pasív.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6397-0448

Ing. Katarína Hornická

Author photo

Je strojnou inžinierkou s dlhoročnými praktickými skúsenosťami v strojárskych spoločnostiach. V súčasnosti pracuje na Žilinskej univerzite v Centre pre transfer technológií Univerzitného vedeckého parku UNIZA. Venuje sa najmä ochrane duševného vlastníctva, transferu výskumu a vývoja do praxe, rešeršnej činnosti, vypracovávaniu rešerší na stav techniky, asistencii pri príprave podkladov v procese ochrany duševného vlastníctva. V súčasnosti navštevuje vzdelávací program Duševné vlastníctvo na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.