Author: RNDr. Barbara Tóthová PhD.

Author photo

Oddelenie ochrany a komercializácie duševného vlastníctva\r\nCentrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Barbara Tóthová je pracovníčkou odboru transferu technológií v Centre vedecko-technických informácií SR. V rámci poskytovania podpory v procese transferu univerzitných technológií do praxe a v oblasti ochrany a komerčného zhodnocovania duševného vlastníctva spracováva predovšetkým evaluácie technológií, vrátane rešerše na stav techniky.\r\n\r\nBT vyštudovala molekulárnu biológiu na Prírodovedeckej fakulte UK v BA. Doktorandské štúdium absolvovala na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine, kde neskôr v rámci Martinského centra pre biomedicínu pôsobila ako vedecko-výskumný pracovník laboratória bunkových kultúr. V roku 2020 nastúpila na pozíciu odborného pracovníka oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva v Centre vedecko-technických informácií SR. Venuje sa poskytovaniu expertných služieb zameraných na podporu transferu technológií, predovšetkým z oblasti „life sciences“.

Articles