Author: doc. Ing. Jozef Majerík PhD.EUR ING

Author photo

Aktuálne pracuje na Fakulte špeciálnej techniky na pozícii docent (habilitoval v roku 2017 v odbore “Výrobné technológie” na Fakulte výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove). Z hľadiska projektovej činnosti preukázal svoje schopnosti pri riešení viacerých domácich i medzinárodných projektoch, štrukturálnych projektoch a pod. Z hľadiska vlastnej publikačnej činnosti prezentoval svoje výsledky na mnohých domácich a zahraničných medzinárodných vedeckých konferenciách, v domácich aj zahraničných vedeckých časopisoch indexovaných v databázach WoS/Scopus ako aj vo vedeckých časopisoch z databázy CurrentContentsConect. Rovnako publikoval svoje články aj v domácich a zahraničných odborných časopisoch.  Z profesijného hľadiska sa venuje štúdiu špeciálnych metód trieskového obrábania s definovanou geometriou reznej hrany, výskumu mikro a nano-mechanických vlastností povrchových vrstiev, integrite  povrchov, opotrebeniu funkčných povrchov a procesom opotrebenia nástrojových materiálov ako aj možnosťami využitia nových stratégií obrábania v rámci CNC riadiacich systémov a CAD/CAM systémov na kvalitu obrobeného povrchu. Aktívne spolupracuje na riešení rôznych úloh pre priemyselnú prax s domácimi aj zahraničnými spoločnosťami. Úspešne absolvoval viaceré zahraničné stážea je držiteľom certifikátov s celoštátnou i medzinárodnou platnosťou v oblasti programovania CNC strojov, CAD CAM systémov. Taktiež úspešne absolvoval medzinárodné workshopy a odborné školenia v anglickom jazyku so zameraním sa na “AFM a Nanoindentačné techniky v Nemecku a v Českej Republike aj v rámci medzinárodného vedecko-výskumného centra CEITEC v Brne. V súčasnej dobe je prorektorom pre stratégiu a rozvoj na TnUAD v Trenčíne a taktiež je držiteľom medzinárodného inžinierskeho titulu EUR ING.

Articles