Zleva: Benoit Jean-Pierre Carbain, PhD., doc. Mgr. Kamil Paruch, Ph.D., Paula Martín Moyano. Foto: Společnost CasInvent Pharma, a.s.

UNIVERZITNÍ SPIN-OFF: CASINVENT PHARMA JAKO PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE

Za posledních 10 let vznikly na Masarykově univerzitě v Brně dvě desítky spin-off společností. O právní servis, licenční náležitosti a obecnou podporu spin-offů se na této univerzitě stará Centrum pro transfer technologií MU (CTT MU), které bylo založeno v roce 2005 a dnes působí jako samostatné univerzitní pracoviště.

Pojítkem mezi spin-off a její zakládající mateřskou organizací – v tomto případě univerzitou – je licenční smlouva. Masarykova univerzita ve svých spin-off společnostech vykonává na základě této smlouvy kontrolu nad nakládáním s duševním vlastnictvím například formou auditu, reportování nebo vykazování příjmů. Kromě licenční smlouvy může mít spin-off s mateřskou organizací uzavřenu celou řadu dalších smluv a dohod, ať už jde o společné projekty, spolupráce nebo smluvní výzkum. Ve všech těchto případech jsou kontrakty uzavírány v rámci zásad transparentnosti a rovnosti. Tyto zásady se promítají do rozhodovacích procesů a kontrolních mechanismů univerzity, aby nedocházelo k „ohýbání“ podmínek. Výjimku tvoří poskytnutí podpory v režimu slučitelném s pravidly veřejné podpory (například režim de minimis) nebo varia­ bilita časového horizontu kontraktu, kdy mohou být například platby odsunuty v čase, aby spin-off společnost měla šanci přežít nejtěžší fáze rozjezdu podnikání.

PERSONÁLNÍ ASPEKTY

Naprosto klíčová je také personální rovina fungování spin-off ve vztahu k mateřské organizaci. „V případě tzv. pravých spin-off, tedy těch s majetkovým podílem univerzity, je výchozím požadavkem univerzity mít v dozorčí radě spin-off svého zaměstnance, který vykonává primární kontrolní funkci nad hospodařením společnosti,“ vysvětluje Matěj Búřil, vedoucí právního oddělení CTT MU. Součástí může být i účast dalších zaměstnanců univerzity ve výkonných či poradních orgánech spin-off společnosti, například vědců jako původců předmětného duševního vlastnictví či zaměstnanců Centra pro transfer technologií MU. U tzv. nepravých spinoffů (tj. společností založených zaměstnanci univerzity bez majetkového podílu univerzity) není personální zastoupení univerzity nutné. Z hlediska formálních kontrolních mechanismů je stěžejní, aby měl příslušný zaměstnanec zakládající svůj spin-off souhlas univerzity s výkonem jiné výdělečné činnosti ve smyslu § 304 z. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a tomu pak odpovídalo i nastavení vnitřních mechanismů pro vyloučení střetu zájmů takového zaměstnance, což například řeší Etický kodex Masarykovy univerzity nebo další vnitřní předpisy.

ÚSPĚŠNÝ SPIN-OFF

Jedním  z  příkladů  úspěšné  spin-off  společnosti s vlastnickým podílem Masarykovy univerzity je CasInvent Pharma, a. s., která se zabývá testováním sloučeniny blokující enzym kasein kinazu 1 (CK1), zodpovědného za migraci leukemických buněk do lymfatických orgánů. Univerzitní spin-off vyvíjí patentované látky, které hrají důležitou roli v procesech závažných rakovinových onemocnění a mohou představovat způsob, jak léčit leukémie. CasInvent Pharma byla založena v roce 2020 jako spin-off Masarykovy univerzity s podporou bioinovačního centra i&i Prague. Při založení spin-offu byly v tříčlenném představenstvu společnosti dva posty

obsazeny zaměstnanci MU, kteří se tak přímo podíleli na řízení a dalším směřování firmy. Dva zaměstnanci MU byli dále členy dozorčí rady. „V současné době, po proběhnutí prvního investičního kola Pre series A, je představenstvo tvořeno dvěma profesionálními manažery. MU má zastoupení v orgánech společnosti v podobě jednoho člena dozorčí rady. Původní členové představenstva a dozorčí rady figurují v poradním orgánu společnosti CasInvent, tzv. Advisory boardu,“ přiblížil Radoslav Trautmann, vedoucí Oddělení transferu technologií CTT MU a současně jeden ze zakladatelů společnosti CasInvent Pharma, a. s. Současná spolupráce spin-off společnosti s Masarykovou univerzitou probíhá zejména formou kontrahovaného výzkumu a formou společně podá-vaných grantových projektů.

VELKÁ INVESTICE

Na poli univerzitních spin-off společností zazname-nala CasInvent Pharma v nedávné době mimořádný úspěch: fondy zahraničních společností KHAN Technology Transfer Fund I a i&i Biotech Fund do ní investovaly prostředky ve výši 1,3 milionu eur. Díky tomu může společnost CasInvent Pharma posílit vývoj a preklinické testování sloučeniny na léčbu leukémie. „Jsme přesvědčeni, že díky podpoře našich investorů budeme schopni rychleji vyvinout naše sloučeniny do fáze klinického testování a prokázat tak protinádorové účinky inhibice CK1 u pacientů,“ uvedl Vojtěch Helikar, ředitel společnosti CasInvent Pharma.

V České republice představuje CasInvent Pharma jeden z největších a nejúspěšnějších příkladů tzv. transferu technologií – tedy přenosu vědecko-vý-zkumného nápadu do praxe – za posledních několik let. Ze strany fondu KHAN-I jde o první investici do českého start-upu a zároveň o první společnou investici s nedávno založeným i&i Biotech Fund. „Schopnost tohoto spin-offu přesvědčit renomované mezinárodní investory potvrzuje jeho ambice uspět v globálním měřítku. Je skvělé být součástí této cesty a zároveň jsme rádi, že můžeme svou investicí podpořit výzkum, který by v budoucnu mohl pomoci při léčbě závažných onemocnění,“ říká Ivan Vohlmuth, jeden z partnerů investičního fondu

i&i Bio. Také Michael Krebs a Peter Nussbaumer, managing partneři společnosti KHAN-I, se vyjadřují velmi pochvalně jak o celém projektu, tak o podpůrné síti Masarykovy univerzity, díky níž společnost CasInvent Pharma vznikla. „Od počátku nás zaujala vysoká kvalita výzkumného týmu i silná podpora Masarykovy univerzity a i&i Prague, která tuto investici umožnila. Pevně věříme, že díky našim rozsáhlým zkušenostem s preklinickým vývojem malých molekul budeme schopni významně přispět k dosažení klíčových milníků výzkumu, na kterém v CasInventu pracují,“ komentují spolupráci na závěr.

Inhibitory firmy CasInvent vykázaly slibné účinky na těžko léčitelné leukémie, které jen v roce 2020 stály celosvětově za přibližně 300 000 úmrtími (dále bylo zaznamenáno přibližně 500 000 nových případů těchto leukémií). Výsledky také naznačují možnost využití inhibitorů u dalších onemocnění, která mají v současné době jen omezené možnosti léčby.

Mgr. Martina Vidová