letiaci dron
Foto: UAVONIC

JADROVÁ ENERGIA A PRÍKLADNÝ TRANSFER POZNATKOV

Zhodnocovanie nových poznatkov, know-how, technických riešení vyplývajúcich z výskumu pri ich prenose do  praxe je cieľom, ktorému sa darí dosiahnuť  predovšetkým vďaka vytvoreniu univerzitných spin-off firiem. To je filozofia projektu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU) realizovaná prostredníctvom dcérskej spoločnosti Scientific s. r. o. Príkladom môže byť aj nádejná spolupráca so spoločnosťou B&NUCLEAR s. r. o.

Vytváranie univerzitných spin-off spoločností na Slovensku je veľmi dôležité. Vieme to i z mnohých príkladov zo zahraničia, kde v tejto oblasti výrazne napredujú. Slovenská technická univerzita chce na tento trend určite nadviazať pomocou svojej  spoločnosti STU Scientific, s. r. o. „Tá   vo svojej podstate napomáha v kľúčovej oblasti pre poznatkovú ekonomiku a spoločnosť – v transfere nových poznatkov a ich využití v praxi. Tým sa stáva jadrom kľúčového procesu pre zavádzanie znalostnej spoločnosti na Slovensku a priamo prispieva k stimulácii regionálneho ekonomického rozvoja a k zvyšovaniu konkurencieschopnosti hospodárstva,“ povedal Milan Belko, konateľ spoločnosti STU Scientific s. r. o.

Rozbehnutý spin-off projekt

Ako ďalej doplnil, počas svojej existencie od roku 2008  STU Scientific, s. r. o. prispela k založeniu ôsmich spin-off spoločností. „Z pohľadu právnej formy to boli vo väčšine prípadov spoločnosti s ručením obmedzeným (s. r. o.), jedna spoločnosť patrila do kategórie jednoduchá spoločnosť na akcie (j. s. a),“ uviedol Belko.

Spolupráca so spoločnosťou   B&J NUCLEAR s. r. o. má však isté špecifiká.  Na rozdiel od iných spin-off spoločností došlo k obchodnému prepojeniu formou navýšenia základného imania už existujúcej spoločnosti. 

„Ako aj v prípade ostatných univerzitných spin-off spoločností, tak aj v tom prípade sa výkon akcionárskych práv STU Scientific, s. r. o. realizuje hlavne prostredníctvom valných zhromaždení a v tomto konkrétnom prípade aj účasťou jedného zástupcu v dozornej rade spoločnosti,“ vysvetlil Belko.

Výhody pre univerzitu

Z pohľadu univerzity bolo cieľom majetkového vstupu do spoločnosti vytvoriť vhodnejšie podmienky pre efektívnejší technologický transfer z prostredia výskumnej inštitúcie do hospodárskej praxe. „Širšej akademickej obci sa týmto spôsobom poskytnú bezprostredné možnosti zúčastňovať sa na aktivitách hospodárskeho subjektu. V prvom rade pracovníkom príslušného ústavu, ale zároveň aj pracovníkom fakulty, resp. univerzity. Samozrejme aj študentom a doktorandom. V rámci vzájomnej spolupráce sa očakáva, napr. aj aktívnejšie vyhlasovanie tém diplomových a doktorandských prác, pričom výsledky riešenia by mali mať potenciál rýchleho využitia v praxi.“

„Pôvodní zakladatelia spoločnosti očakávajú, že spolupráca a prepojenie so spoločnosťou STU Scientific, s. r. o., ktorá v podstate reprezentuje univerzitu ako celok, bude vzhľadom na jej postavenie v spoločnosti, technické možnosti a riešiteľské kapacity vybraných výskumníkov ďalším impulzom  pre získavanie nových projektov v oblasti jadrovej energetiky,“ dodal Belko.

Experti s kórejskými skúsenosťami

Táto veľmi dôležitá spolupráca v rámci spin-offu sa rodila postupne. V čase keď Jakub Lüley s kolegami zakladal spoločnosť B&J NUCLEAR s. r. o.  bol ešte doktorandom na Slovenskej technickej univerzite. „Väčšia časť našich dizertačných prác bola založená  na vedomostiach a skúsenostiach nadobudnutých v rámci spolupráce s Kórejským výskumným inštitútom pre atómovú energiu. Postupne ako sme končili so štúdiom, tak sa nám podarilo etablovať aj v rámci Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva, kde doteraz paralelne pôsobíme. Spoločnosť sme využívali prevažne na projekty, kde sa vyžadoval dynamicky prístup a veľmi dôležitá vec, a to ISO certifikát, čo by v prostredí STU bolo ťažké dosiahnuť,“ vysvetlil Jakub Lüley, ktorý je v súčasnosti výkonným manažérom spoločnosti.

Jakub Lüley. Foto: B&J NUCLEAR

Cesta k slovenskej spolupráci

Postupne si však Jakub aj s kolegami uvedomovali, že spĺňajú atribúty takzvanej spin-off politiky STU, tak sa rozhodli osloviť spoločnosť Scientific, s. r. o. „Naším cieľom bolo aj formálne mať korektný vzťah s STU, keďže sme paralelne zamestnanci oboch inštitúcií. Čo sa týka legislatívy, tak to bola nová vec pre obe strany. Keďže sme boli už zabehnutá sro-čka, tak sme celý proces realizovali ako vstup nového partnera. Vypracovali sme  novú spoločenskú zmluvu, kde boli zapracovane ako naše požiadavky, tak aj požiadavky STU Scientific, s. r. o.

Očakávanie výsledkov tejto spolupráce sú veľké, ale k založeniu spin-offu došlo len koncom leta roku 2020, musíme si preto na ne ešte počkať. Určite si od toho sľubujeme lepšiu akceptáciu na trhu, keďže máme takéhoto silného partnera. Skúseností už máme dostatok, ale to niekedy nestačí. Veríme, že s pomocou STU sa nám podarí otvoriť viacero dverí,“ doplnil Lüley. Podľa jeho slov, cieľom spoločnosti je byť aktívnym nástrojom pre vykonávanie špecializovaných inžinierskych činností, ktoré naplnia požiadavky priemyslu. „Slovenský jadrový priestor je malý, ale so širokým uplatnením. Silné partnerstvo je preto konkurenčná výhoda. Taktiež pri vstupe do medzinárodných aktivít, takéto partnerstvo je prestížne pre obe strany,“ dodal Lüley.

Váhová funkcia po priereze šachty reaktora pre výpočet odozvy detektorov v okolí biologického tienenia reaktora. Foto: B&J NUCLEAR
Radiacna mapa lokality z demonštrácie zariadenia RMS nameraná s využitím bezpilotných zariadení. Foto: B&J NUCLEAR

STU SCIENTIFIC

STU Scientific, s. r. o. je obchodná spoločnosť založená Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave podľa Obchodného zákonníka v platnom znení, ako špecializované pracovisko verejnej vysokej školy slúžiace na zabezpečenie prenosu výsledkov vysokoškolskej vedy, techniky a umenia do hospodárskej a spoločenskej praxe podľa § 39a ods. 1. písm. b) platného zákona o vysokých školách.

Spoločnosť vznikla 29. januára 2008 spísaním zakladacej listiny jediného spoločníka Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Právnemu aktu predchádzali súhlasné vyjadrenie Akademického senátu STU a Správnej rady STU v novembri a decembri 2007 v zmysle požiadaviek príslušných zákonných ustanovení.

Počas svojej existencie STU Scientific, s. r. o. prispela k založeniu ôsmych spin-off spoločností. Z pohľadu právnej formy to boli vo väčšine prípadov spoločnosti s ručením obmedzeným (s. r. o.), jedna spoločnosť patrila do kategórie jednoduchá spoločnosť na akcie (j. s. a).

V dvoch prípadoch došlo po nejakom čase vykonávania podnikateľskej činnosti k odpredaju obchodných podielov, čím tieto spoločnosti stratili status univerzitnej spin-off spoločnosti.

V súčasnej dobe STU v Bratislave  prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti STU Scientific, s. r. o. vlastní obchodné podiely v šiestich spoločnostiach.

B&J NUCLEAR s. r. o.

Spoločnosť sa zameriava na analýzy v reaktorovej fyzike, ktoré sú výskumného, a aj inžinierskeho charakteru. Predovšetkým sa špecializuje na oblasť neutroniky aktívnej zóny, tienenia a dozimetrie. Za ostatných sedem rokov spoločnosť spolupracovala na projektoch a zákazkách pre Slovenské elektrárne a. s., Centrum vedy a výskumu s. r. o. a predovšetkým Kórejský výskumný inštitút pre atómovú energiu. Aktuálne rozbieha výskumný projekt koordinovaný Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu, kde je zapojených viac ako tridsať inštitúcií z celého sveta.

Politikou spoločnosti bolo v prvých rokoch budovanie potrebnej infraštruktúry pre dosiahnutie požadovaného vedeckovýskumného potenciálu. Úspešne získalo certifikát kvality ISO 9001:2015 a je kvalifikovaná pre prístup ku výpočtovým nástrojom a údajom distribuovaných OECD NEA DATA BANK. 

Spoločnosť má zároveň platné Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, čo ju oprávňuje uchádzať sa o výskumno-vývojové granty v rámci agentúr ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Túto možnosť každoročne využíva a pravidelne podáva projekty v rámci APVV VV. (vysvetliť skratku Agentúra na podporu výskumu a vývoja Verejná výzva)

Cieľom spoločnosti je byť aktívnym nástrojom pre vykonávanie špecializovaných inžinierskych činností, ktoré naplnia požiadavky priemyslu. Slovenský jadrový priestor je malý, ale so širokým uplatnením. Silné partnerstvo je preto konkurenčná výhoda. Taktiež pri vstupe do medzinárodných aktivít, takéto partnerstvo je prestížne pre obe strany.

Mgr. Martin Karlík

Author photo

Absolvent politických vied na Trnavskej univerzite v Trnave. Už 15 rokov pôsobí v mediálnej sfére. Pracoval ako zástupca šéfredaktorky a šéfredaktor v týždenníku spoločnosti Petitpress. Viac ako tri roky bol zástupcom šéfredaktora v lifestylovom magazíne BREAK, kde mal okrem iného na starosti aj sekciu vedy a techniky. Okrem toho je autorom a spoluautorom mnohých odborných monografií a článkov s historickou, zahraničnopolitickou či vedecko-technickou tematikou. Momentálne pracuje ako šéfredaktor a odborný pracovník oddelenia transferu technológií v Centre vedecko-technických informácií SR.