BIELE MIESTA V INOVÁCIÁCH A TRANSFERE TECHNOLÓGIÍ

Blíži sa ďalší ročník najväčšej odbornej konferencie o transfere technológií na Slovensku – COINTT 2023. Podujatie sa uskutoční už 24. až 25. októbra 2023 v Hoteli Saffron v Bratislave. Hlavnou témou podujatia je otázka: Ako vyplniť „biele miesta“ v oblasti transferu technológií a inovácií, čo sa týka praxe.

Najväčšie odborné fórum o transfere technológií COINTT (Cooperation Innovation Technology Transfer) bude aj tento rok významnou súčasťou konferenčnej jesene. Už 24. až 25. októbra 2023 privíta hostí z radov akademikov, vedeckovýskumných pracovníkov, podnikateľov, zástupcov neziskových organizácií a podnikateľských asociácií zo Slovenska i zahraničia. Podujatie opäť osloví bohatým programom a nebudú chýbať ani tradičné ceremoniály.

Aktuálny ročník konferencie COINTT bude prebiehať na dvoch hlavných pódiách. K nim v tomto roku pribudne aj Expo stage, kde budú svoje služby prezentovať centrá transferu technológií slovenských univerzít, Úrad priemyselného vlastníctva SR a partneri podujatia.

Biele miesta v inováciách a transfere technológií

Nosnou témou podujatia COINTT 2023 bude otázka, ako vyplniť „biele miesta“ v oblasti transferu technológií a inovácií, aby sa na Slovensku sústavne zlepšovali podmienky na efektívny transfer technológií z akademického prostredia do praxe. „Konferencia poskytne priestor na diskusiu a výmenu názorov medzi odborníkmi na ochranu duševného vlastníctva, transferu technológií, inovácií a prepájania akademického a komerčného sektora,“ približuje Miroslav Kubiš, vedúci odboru transferu technológií CVTI SR.

Na konferencii sa otvorí aj téma minimálneho štandardu na nakladanie s majetkom duševného vlastníctva vytvoreného z verejných zdrojov či otázka zriadenia národnej autority. Zaujímavou bude téma optimalizácie a koordinácie procesov na štátnej úrovni v rámci rôznych iniciatív, ktoré majú vplyv na proces transferu technológií. V tejto súvislosti sa uvedie aj porovnanie praxe na Slovensku a v zahraničí, spomenú sa rozdiely v „prepájaní“ vedeckých inštitúcií s podnikateľským sektorom v jednotlivých krajinách.

Priestor dostane aj prvý úspešný prevod duševného vlastníctva v rámci slovenských univerzít, ktorý bol realizovaný v závere minulého roka. Ide o technológiu, ktorá môže prispieť k úspešnosti asistovanej reprodukcie metódou IVF, teda technológie z oblasti lekárskeho výskumu. „Práve téma  administratívnej náročnosti zabezpečenia prevodu práv k majetku v podobe duševného vlastníctva v univerzitnom prostredí, je z nášho pohľadu tak významná, že jej venujeme na konferencii COINTT 2023 samostatný blok prednášok,“ upresňuje Kubiš.

Spektrum tém, ktorým sa konferencia COINTT bude venovať, je naozaj široké. Počas dvoch konferenčných dní sa renomovaní spíkri budú venovať aj spoločenskej zodpovednosti vedeckých inštitúcií, príkladom spolupráce a „zosieťovaniu“ pracovísk pre transfer technológií v zahraničí. Diskutovať sa bude o udržateľnosti pôsobenia akademických inštitúcií v oblasti transferu technológií. Neobíde sa ani etika v rámci transferu technológií vo vzťahu zamestnávateľ a zamestnanec.

Zahraniční spíkri

Hneď v prvý deň konferencie 24. októbra 2023, po slávnostnom otvorení, odznie prvá keynote téma   s názvom „Spoločenská zodpovednosť univerzít a úloha transferu technológií v nej“. Prinesie ju Sean Fielding, bývalý riaditeľ pre inovácie a obchod na University of Exeter vo Veľkej Británii.Fielding viedol rozvoj inovačného centra a vedeckého parku na University of Exeter a niekoľko rokov bol členom predstavenstva. V súčasnosti je Sean členom výboru pre profesionálny rozvoj Európskej asociácie odborníkov v oblasti vedy a techniky (ASTP). Bol generálnym riaditeľom a riaditeľom niekoľkých spoločností a podporil viac ako 30 spinoutov. Je registrovaným odborníkom na transfer technológií (RTTP).

O prepojení univerzít a firiem na „dennej báze“ nám na podujatí porozpráva Barbara Tan z University of Antwerp. Barbara má viac než 20-ročnú prax v rôznych oblastiach vyššieho vzdelávania so zameraním na výskum, inovácie a vedeckú a technologickú politiku. Na University of Antwerp pôsobí ako poradkyňa pre politiky transferu poznatkov v rámci YUFE (Young Universities for the Future of Europe). Na univerzite sa spolupodieľala aj na vzniku rôznych spinoff spoločností a je držiteľkou certifikátu registrovaných expertov v oblasti transferu technológií. Na jej prezentáciu sa môžete tešiť taktiež v prvý deň konferencie.

Veľkým prínosom je aj tretí keynote spíker, Jeff Skinner z London Business School. Jeff je bývalý výkonný riaditeľ Školského inštitútu pre podnikanie a súkromný kapitál na London Business School vo Veľkej Británii. Pôsobil ako obchodný riaditeľ na University College London, kde spolu s vedúcimi akademikmi spoluzakladal viac ako 30 technologických spinout spoločností, ktoré spoločne získali viac ako 30 miliónov britských libier v prvom kole. Viedol výskumné tímy v Hoechst Celanese Photonics v New Jersey a General Electric vo Wembley. Aktuálne na London Business School vyučuje podnikanie a stratégiu. Je zapojený do komercializácie technológií, školení a mentoringu akademických pracovníkov a manažérov transferu technológií v oblasti efektívnej komercializácie technológií. Jeff vo svojej prezentácii „Budovanie kultúry vzdelávania, vedy, transferu technológií“, načrtne rôzne mechanizmy a taktiky, ktoré môžu univerzity a akademickí lídri zaviesť na podporu výskumníkov, aby sa aktívne zapojili do „prenosu vedomostí“. Na túto prezentáciu nadviaže panelová diskusia so zástupcami slovenských akademických inštitúcií, ktorí budú diskutovať o možnostiach aplikovania vhodných postupov na Slovensku.

Cena za transfer technológií pre najlepších

Súčasťou podujatia COINTT je tak, ako v predošlých ročníkoch, aj slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku (CTTS) 2023. Aj v roku 2023 budú ocenené najlepšie inovácie a nové technické riešenia, ktoré do súťaže prihlásili zástupcovia akademických inštitúcií. Odborná porota opäť vyberie jedného víťaza z troch súťažných kategórií: Inovácia, Inovátor/Inovátorka a Počin v oblasti transferu technológií. Víťazi budú vyhlásení 24. októbra 2023 počas spoločenského večera, ktorého súčasťou bude aj zaujímavý kultúrny program a tradičná slávnostná večera. Samotné vyhlasovanie víťazov súťaže CTTS bude streamované aj prostredníctvom internetu – dostupné v reálnom čase na webovej stránke podujatia www.cointt.sk.

Organizátorom podujatia COINTT 2023 je Centrum transferu technológií pri Centre vedecko-technických informácií SR (CTT CVTI SR). Spoluorganizátormi sú: Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE), Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS) a Národné centrum transferu technológií SR (NCTT SR) združujúce 7 verejnoprávnych univerzít, SAV a CVTI SR za účelom podpory transferu technológií na Slovensku a jeho systematizácie. Záštitu nad konferenciou COINTT 2023 prevzali prezidentka SR Zuzana Čaputová a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Podujatie COINTT je realizované v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITTSK II. Investícia do Vašej budúcnosti. Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (www.opii.gov.sk).

Registrujte sa ešte dnes na konferenciu COINTT 2023 na webovej stránke www.cointt.sk. Registrácia je otvorená do 20. októbra 2023.

Povedali o COINTT

“Na konferencii  COINTT 2022 som spoznal zaujímavý a neočakávane vhodne prepracovaný inovačný ekosystém. Slovensko sa zameriava na to, aby sa priblížilo v oblasti inovácií a transferu technológií do praxe ostatným európskym krajinám.” Shiva Loccisano, generálny riaditeľ spoločnosti BeHold na Univerzite v Bologni.

“Odbornú diskusiu o transfere technológií a poznatkov považujem za nevyhnutnú na podporu inovácií a hospodárskeho rozvoja Slovenska a v konečnom dôsledku aj na prekonávanie znalostnej priepasti spoločnosti.” Pavol Šajgalík, predseda SAV.

„Konferencia COINTT je jednou z najvýznamnejších konferencií o transfere technológií a inováciách na Slovensku. V SAPIE považujeme za dôležité podporovať diskusiu o inovačnom ekosystéme a implementovať tak inovatívne myslenie do všetkých odvetví našej ekonomiky.“  Michal Kardoš, výkonný riaditeľ SAPIE.

Mgr. Jana Gablasová