foto budova CVTI SR
Foto: CVTI SR

CENTRÁ TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ ̶ ÚČASTNÍCI ZDRUŽENIA NÁRODNÉHO CENTRA TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ SR

V roku 2015 vytvorilo 7 verejných vysokých škôl, Centrum vedecko-technických informácií SR a Slovenská akadémia vied združenie pod názvom Národné centrum transferu technológií SR (NCTT SR), ktorého spoločným cieľom je podpora realizácie transferu technológií vedeckovýskumných inštitúcií Slovenskej republiky. V stručnom prehľade sa dozviete základné informácie týkajúce sa vzniku, činností a aktivít realizovaných v roku 2019 jednotlivými účastníkmi združenia NCTT SR.

Centrum vedecko-technických informácií SR

Centrum transferu technológií pri CVTI SR  (CTT CVTI SR)  je pracovisko s celoslovenskou pôsobnosťou zamerané na poskytovanie podpory v oblastiach ochrany a komerčného zhodnocovania duševného vlastníctva a prepájania akademickej sféry so súkromnou.

Aktivity a služby pracoviska sú orientované prednostne na dve základné cieľové skupiny: vedeckovýskumné inštitúcie – vysoké školy, Slovenskú akadémiu vied, rezortné výskumné ústavy a podnikateľské subjekty, vrátane širokej verejnosti.

Primárnym cieľom pri podpore vedeckovýskumných inštitúcií je sprístupnenie a zefektívnenie realizácie transferu technológií (prenos výsledkov výskumu a vývoja do praxe) na všetkých verejných inštitúciách vykonávajúcich vedecký výskum na Slovensku. Celková náročnosť agendy spojenej s transferom technológií viedla v roku 2011 ku zriadeniu CTT CVTI SR, ktorého poslaním je poskytovať vedeckovýskumným inštitúciám na Slovensku podporu pri realizácii jednotlivých krokov tohto procesu a pri zakladaní a rozvoji vlastných pracovísk transferu technológií. Uvedené podporné aktivity pre akademické inštitúcie sú od roku 2015 do významnej miery zastrešované združením Národné centrum transferu technológií SR.

Slovenská akadémia vied

Kancelária pre transfer technológií Slovenskej akadémie vied (KTT SAV) začala svoju činnosť v októbri 2009 na pôde Technologického inštitútu SAV (TI SAV), prostredníctvom európskeho projektu „Centrum komercializácie poznatkov a ochrany duševného vlastníctva SAV“. V októbri 2011 bola KTT SAV oficiálne založená, na pôde TI SAV. V roku 2015 bola delimitovaná a stala sa odborom Úradu SAV a od 1. 1. 2020 je začlenená pod Odbor vedy a výskumu Úradu SAV.

Činnosti KTT SAV sa dajú zatriediť do dvoch základných skupín odvíjajúcich sa od skutočnosti, že transfer technológií sa skladá z ochrany duševného vlastníctva (vypracovanie komplexnej komerčnej a technickej evaluácie na nahlásené predmety priemyselného vlastníctva, súčinnosť pri príprave patentovej alebo inej prihlášky) a jeho následnej komercializácie. Treťou skupinou je propagácia (zvyšovanie povedomia o problematike transferu technológií medzi vedeckými pracovníkmi organizácií SAV formou odborných seminárov, propagácia ich výsledkov, ako aj samotnej KTT SAV).

Ešte počas trvania projektu „Centrum komercializácie poznatkov a ochrany duševného vlastníctva SAV“ bola vytvorená smernica. Nakoľko nosná časť smernice upravuje oblasť ochrany priemyselného vlastníctva, v tomto období sa pripravuje jej rozšírenie o celoakademické procesy podpory prenosu výsledkov do praxe. 

V roku 2019 bolo vypracovaných 5 evaluačných správ na nahlásené predmety priemyselného vlastníctva. Ďalej boli v spolupráci s KTT SAV podané 4 národné (SK) patentové prihlášky, 1 národná (SK) prihláška úžitkového vzoru a 1 medzinárodná PCT prihláška, ako aj realizované vstupy do národných/regionálnych fáz z 3 PCT prihlášok, pričom najčastejšími krajinami v ktorých sa vstúpilo do národných fáz boli Európa a USA.

S ohľadom na aktuálne platnú právnu úpravu táto momentálne neumožňuje organizáciám SAV zriaďovať spin-off firmy.

Zástupcami centra transferu technológií sú: Ing. Martin Gróf, PhD. (vedúci KTT SAV), Ing. Andrea Čižiková, PhD., Ing. Paed. IGIP a Ing. Katarína Müllerová.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Transferové centrum Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (TC SPU) bolo zriadené v roku 2018 v rámci projektu financovaného zo ŠF EÚ ako špecializované pracovisko s celouniverzitnou pôsobnosťou zamerané na kooperáciu s praxou, popularizáciu a komercializáciu výsledkov vedy a výskumu, na ochranu duševného vlastníctva a na transfer technológií, poznatkov a vzdelávania. Od 1. 4. 2019 prevzala činnosti TC v oblasti transferu technológií novovzniknutá Kancelária projektových a transferových činností (KPTČ), ktorá je v priamej pôsobnosti rektorky SPU v Nitre.

Hlavné činnosti KPTČ sú: evidencia prípadov duševného vlastníctva/predmetov priemyselného vlastníctva vytvorených zamestnancami SPU v Nitre a identifikácia možných prípadov vhodných pre TT, sprostredkovanie expertných podporných služieb v oblasti priemyselnoprávnej ochrany duševného vlastníctva a v oblasti komercializácie duševného vlastníctva, vytváranie interných noriem, popularizačno-odborné prednášky a aktivity, monitoring inovačného potenciálu pracovísk SPU v Nitre, inovačné audity pre agropotravinárske subjekty, monitoring inovačných potrieb subjektov agropotravinárskeho sektora, podpora pri zakladaní spin-off a spin-out firiem, koordinácia ponuky pracovísk a expertov SPU v Nitre do katalógu produktov pre poradenský systém v pôdohospodárstve.

Na SPU v Nitre sú aktuálne v štádiu komercializácie nasledovné prípady: Špeciálny vozík určený pre skúmanie a monitorovanie spotrebiteľského správania a rozhodovania počas nákupu v predajniach, Trvanlivé pečivo pre špeciálne výživové účely, Zapojenie na zabezpečenie dodávky elektrickej energie pre jednofázové spotrebiče pri výpadku jednej alebo viacerých fáz.  Okrem uvedených aktivít a činností KPTČ spolupracuje na projekte EIT Food Hub (https://eit.uniag.sk/) a spoluorganizovala rôzne podujatia: sprievodné podujatie pre Deň kariéry SPU – tzv. sociálny hackathon; inovačný workshop Uplatnenie absolventov v agrosektore a potravinárstve; súťaž startupistov v agropotravinárskom sektore. EIT Food RIS INNOVATION PRIZES.  

Jej činnosť zabezpečujú traja odborní zamestnanci a jeden odborný zamestnanec – doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. (riaditeľka KPTČ). 

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Kancelária spolupráce s praxou (KSP) je organizačnou zložkou Know-how centra STU, ktoré je špecializovaným univerzitným pracoviskom a bolo zriadené rozhodnutím rektora po vyjadrení Akademického senátu STU dňa 29. 10. 2012.

Poslaním KSP je vytvárať na STU priaznivé podmienky pre transfer výsledkov vedecko-výskumnej činnosti z fakúlt a ústavov do spoločenskej a hospodárskej praxe. KSP poskytuje zamestnancom a študentom STU poradenstvo a služby v oblasti ochrany duševného vlastníctva, zabezpečenie podávania  prihlášok na Úrade priemyselného vlastníctva SR, ohodnotenie výsledkov výskumu a vývoja na pôde STU z hľadiska ich komerčného využitia, vyhľadávania a sprostredkovania kontaktov na partnerov z priemyselnej praxe. KSP taktiež poskytuje právnu podporu pri uzatváraní licenčných zmlúv a zmlúv o dielo, sprostredkovanie kontaktov a spolupráce s Univerzitným technologickým inkubátorom STU, aktívnu propagáciu výsledkov výskumu zrealizovaného na STU.

Pre externé podniky a organizácie zabezpečuje KSP spoluprácu na výskumných a vývojových projektoch, odborné konzultácie, merania, testovania a vypracovanie expertízy v rôznych oblastiach.

KSP bolo za rok 2019 doručených 47 Oznámení pôvodcu o vytvorení predmetu priemyselného vlastníctva. Počet podaných patentových prihlášok na ÚPV SR bol 25, počet podaných prihlášok úžitkových vzorov na ÚPV SR bol 42, počet podaných ochranných známok bol 2 a počet podaných medzinárodných PCT prihlášok bol 2. Podanie na ÚPV SR sa realizuje elektronicky. ÚPV SR zároveň udelil počas  roka STU 1 patent, zapísal 39 úžitkových vzorov a 2 ochranné známky. V štádiu aktívnej komercializácie je vynález Granulátor partikulárneho materiálu s plochou matricou.

STU Scientific, s. r. o. je obchodná spoločnosť, ktorá vznikla 1. marca 2008 ako špecializované  pracovisko STU a jej hlavná činnosť je prostredníctvom univerzitných

spin-off spoločností podporovať technologický transfer. V súčasnosti existuje 6 spin-off spoločností, ktoré vznikli na univerzitnej pôde a ťažia z vedeckovýskumného potenciálu STU.

Aktivity KSP realizujú: Mgr. Natália Molnárová, JUDr. Lucia Rybanská a v rámci projektu NITT SK II doc. Ing. Peter Peciar, PhD.

Technická univerzita v Košiciach

V decembri roku 2017 vznikol Univerzitný vedecký park TECHNICOM ako rektorátne pracovisko s celoškolskou pôsobnosťou Technickej univerzity v Košiciach. Významnú úlohu v ekosystéme UVP TECHNICOM zohráva Útvar ochrany duševného vlastníctva, ktorý poskytuje zamestnancom a študentom podporu, poradenstvo a konzultácie v oblasti ochrany autorských práv a v oblasti priemyselno-právnej ochrany. V rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje odborné a právne služby na úseku ochrany a komercializácie duševného vlastníctva, vedie register predmetov priemyselnej ochrany, vykonáva administratívne činnosti pri vypracovaní žiadosti o zápis predmetu priemyselnej ochrany do registrov vedených príslušnými úradmi.

V roku 2019 bolo na ÚPV SR prostredníctvom Útvaru ochrany duševného vlastníctva podaných 22 žiadostí o udelenie patentu, 25 žiadostí o zápis úžitkového vzoru a 4 žiadosti o zápis dizajnu. Zároveň v roku 2019 ÚPV SR udelil univerzite 11 patentov, zapísal 36 úžitkových vzorov a 4 dizajny. Jeden úžitkový vzor bol zapísaný aj zo strany ÚPV Českej republiky. V roku 2019 Európsky patentový úrad tiež udelil Technickej univerzite v Košiciach, spolu s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Consejo Superior De Investigaciones Cientificas a All World Certification, S. L. patent na vynález Zabudovaný snímač na nepretržité meranie mechanického odporu v štruktúrach vyrobených z cementového materiálu.

Ústredným prvkom ekosystému technologického transferu a akcelerácie inovatívneho podnikania v rámci UVP TECHNICOM je Útvar akcelerácie podnikania, ktorý je tvorený Startup centrom a Inkubátorom TUKE

Startup centrum TUKE pomáha naštartovať proces, ktorý podporí záujemcov (predovšetkým študentov a zamestnancov TUKE) pri realizácii ich inovatívnych myšlienok.

Inkubátor TUKE poskytuje inkubačné prostredie novovznikajúcim inovatívnym firmám (startupom, spin-offom) a prostredníctvom akceleračného programu im pomáha premeniť inovatívne myšlienky na komerčne využiteľný produkt alebo službu.

Personálne obsadenie: doc. Ing. František Jakab, PhD. (riaditeľ) Ing. Ľubica Biňas, PhDr. Branislav Bonk, Ing. Dávid Cymbalák, PhD., JUDr. Peter Čižmár, Ing. Marián Gömöry, Ing. Ondrej Kainz, PhD. a Ing. Jana Neupauerová.

Technická univerzita vo Zvolene

Referát pre transfer technológií je novovytvorené oddelenie, ktoré vzniklo 1. 8. 2018, a organizačne spadá pod Referát pre vedeckovýskumnú činnosť, kde prof. Dr. Ing. Jaroslav Šálka je prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť. Obidva referáty spadajú pod Rektorát Technickej univerzity vo Zvolene.

Základnou činnosťou Referátu pre transfer technológií je pri nových predmetoch priemyselného vlastníctva nasledovný postup, ktorým prorektor navrhuje, rektor schvaľuje a predseda hodnotiacej komisie zvoláva zasadnutie, ktoré posúdi, či si univerzita uplatní resp. neuplatní právo priemyselného vlastníctva a stane sa jeho majiteľom. Rozhodnutie komisie je podporené rešeršnou správou s CVTI SR Bratislava. V prípade schválenia referentka referátu pripraví a podá prihlášku na Úrad priemyselného vlastníctva SR Banská Bystrica a zabezpečuje komunikáciu s úradom. V prípade neuplatnenia práva sa predmet priemyselného vlastníctva vráti pôvodcom, ktorí si ho môžu podať na ÚPV SR ako fyzické osoby. Ďalšími činnosťami je evidencia a správa uplatnených práv priemyselného vlastníctva, úhrada správnych poplatkov, vytváranie nových a aktualizovanie existujúcich smerníc, komercionalizácia, školenia a odborné stáže, spolupráca s fakultami TUZVO a súkromným sektorom.

Na Referáte pre transfer technológií pracuje jedna referentka Ing. Naďa Murínová. V rámci projektu NITT SKII bola prijatá ešte jedna pracovníčka Ing. Klára Báliková. RTT by určite potreboval samostatnú právničku.

V roku 2019 sa celkovo  podporilo: 6 dizajnov, 2 úžitkové vzory a 2 patenty. Zatiaľ nebola realizovaná žiadna komercionalizácia PPV, čoho dôvodom môže byť aj skutočnosť, že niektorí zamestnanci si prihlasujú PPV na svoje meno.

TUZVO momentálne nemá vytvorenú žiadnu spin-off firmu.

Univerzita Komenského v Bratislave

Centrum transferu technológií Univerzity Komenského v Bratislave (CTT UK) vzniklo v januári 2013 ako pracovisko s celouniverzitnou pôsobnosťou a momentálne je zaradené v organizačnej štruktúre Vedeckého parku UK.

Hlavným poslaním CTT UK je zabezpečovanie priemyselnoprávnej ochrany duševného vlastníctva v majetku Univerzity Komenského a jeho spravovanie. Ide o procesy, ktoré zahŕňajú identifikáciu a posúdenie výsledkov vedeckovýskumnej činnosti, evidenciu nových prípadov priemyselného vlastníctva, zabezpečenie uplatnenia si práv, majetkové vysporiadanie, ďalej realizuje kroky smerujúce k získaniu priemyselnoprávnej ochrany duševného vlastníctva a jej následného udržiavania a tiež zabezpečuje úkony spojené s komercializáciou. CTT UK ďalej zastrešuje agendu poradenstva a podpory v oblasti duševného vlastníctva a transferu technológií všetkým zamestnancom a študentom UK a vynakladá značné úsilie smerujúce k pozdvihovaniu povedomia o danej problematike prostredníctvom stretnutí s relevantnými vedeckými a výskumnými zamestnancami UK. Zamestnanci CTT UK sa tiež aktívne podieľajú na príprave smernice UK o nakladaní s duševným vlastníctvom.

V roku 2019 boli podané dve patentové prihlášky („Polypeptid rekombinantnej katalázy  ̶ peroxidázy, spôsob jej produkcie v bunkách Escherichia coli a jej použitie“, ktorého pôvodcami sú zamestnanci Prif UK v spolupráci s SAV  a „Spôsob prípravy monovrstiev, najmä na ťažko zmáčavých povrchoch, systém na nanášanie monovrstiev“, ktorého pôvodcami sú zamestnanci FMFI UK) a jedna prihláška úžitkového vzoru („Polovodičový detektor plynov s plynocitlivou vrstvou a jeho použitie“, ktorého pôvodcami sú zamestnanci FMFI). V spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline bola podaná medzinárodná prihláška na vynález „Prehĺtací kapsulový endoskop“ (Swallow capsule endoscope).

V rámci CTT UK aktuálne pôsobia Mgr. Lenka Levarská, PhD., RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD., Mgr. Miroslav Kubiš a prof. RNDr. Anton Gáplovský, DrSc., ako odborný garant a konzultant.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

V roku 2013 bola prijatá prvá smernica č. 1/2013 o ochrane duševného vlastníctva na UPJŠ v Košiciach, ktorá upravila práva k predmetom duševného vlastníctva a ich výkon zo strany UPJŠ. Na základe tejto smernice bol kreovaný Úsek pre transfer výsledkov výskumu a know-how do praxe (ÚpT), ktorý bol pôvodne začlenený pod rektorát UPJŠ. Od začiatku roku 2018 prebiehala postupná transformácia a začlenenie ÚpT do Technologického a inovačného parku UPJŠ (TIP  ̶  UPJŠ). Následne po prijatí novej smernice č. 3/2019 o ochrane duševného vlastníctva na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach sa v roku 2019 ÚpT premenoval na Centrum transferu technológií (CTT). CTT bolo od počiatku zriadené za účelom plnenia celouniverzitných úloh v rámci transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva na UPJŠ.

CTT prispieva k rozvoju univerzity najmä podporou komercializácie časti akademického výskumu, napomáha rozvoju spolupráce medzi UPJŠ a výrobným, resp. komerčným sektorom, popularizuje inovatívne stratégie vo vede, výskume a vzdelávaní a poskytuje konzultácie v oblasti ochrany duševného vlastníctva. Dlhodobým cieľom CTT je koordinácia aktivít vedúcich ku komercializácii duševného vlastníctva a know-how vznikajúceho na UPJŠ v Košiciach. CTT tento cieľ zabezpečuje v úzkej spolupráci s tvorcami duševného vlastníctva pôsobiacimi na jednotlivých fakultách a ďalších pracoviskách UPJŠ, ako aj v súčinnosti s aktivitami obchodnej spoločnosti SAFTRA s. r. o., ktorá je komerčným subjektom plne vlastneným Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

SAFTRA photonics  je Slovenská high-tech spoločnosť, ktorá vznikla na pôde Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach v roku 2014 ako jej prvý start-up. Rozvojové a podnikateľské stratégie spoločnosti vychádzajú z výskumných aktivít pracovného tímu pod vedením prof. RNDr. Pavla Miškovského, DrSc., ktoré sú zamerané predovšetkým na bio-medicínsky výskum a fotónové technológie.

Ďalšie spin-off spoločnosti sú RVmagnetics a. s. – zameraná na výskum v oblasti progresívnych materiálov a DEG bioresearch s. r. o. spoločnosť pôsobí v oblasti optickej spektometrie.

Zástupcami CTTdoc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL. M. (poverená vedením CTT), Mgr. Diana Juhászová a v rámci projektu NITT SK II boli prijatí JUDr. Laura Rozenfeldová, PhD. a Ing. Patrik Hreška.

Žilinská univerzita v Žiline

Centrum pre transfer technológií Žilinskej univerzity v Žiline (CTT UNIZA)  bolo zriadené  v roku 2015, ako súčasť projektu Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline (UVP UNIZA). Jeho postavenie a úlohy sa zakotvili do internej smernice o nakladaní s duševným vlastníctvom v podmienkach Žilinskej univerzity v Žiline. V zmysle smernice je CTT UNIZA špecializovaným pracoviskom Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré slúži na zabezpečenie prenosu výsledkov univerzitného bádania do hospodárskej a spoločenskej praxe.  Hlavnými úlohami CTT sú komplexná podpora riadenia práv DV v prostredí UNIZA a transfer výsledkov vzdelávania, výskumu a vývoja do praxe.

V nadväznosti na smernicu boli v CTT UNIZA vytvorené aj doplňujúce interné metodiky pre oblasť zakladania spin-off spoločností, pre podporu a mentorovanie start-up spoločností so zameraním sa na potrebné analýzy, dokumenty a zmluvy.

V roku 2019 bolo v databázach ÚPV SR celkovo zaevidovaných 23 nových žiadostí o udelenie patentu na vynález a 34 žiadostí o zápis úžitkového vzoru do registra úžitkových vzorov. Majiteľom, prípadne spolumajiteľom, všetkých uvedených riešení je UNIZA. Na žiadosti o udelenie patentu podané UNIZA v predchádzajúcom období, boli v roku 2019 udelené 2 patenty a do registra úžitkových vzorov bolo zapísaných 20 úžitkových vzorov. Bol tiež udelený 1 európsky patent, ktorý má UNIZA v spolumajiteľstve s ETOP ALTERNATIVE ENERGY, s. r. o..

Koncom roka 2019 sa začalo na pôde UNIZA realizovať aj elektronické podávanie patentových prihlášok a prihlášok úžitkových vzorov.

Technologický inkubátor UVP UNIZA ponúka služby v oblasti poradenstva pri zakladaní spoločnosti, pomoc s vypracovaním podnikateľských plánov, vyhľadávanie partnerov, právne, účtovné a daňové poradenstvo, workshopy a konzultácie, pomoc pri získaní zdrojov financovania atď. Aktívne spolupracuje s agentúrami SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra) a SBA (Slovak bussines agency).

Súčasný kolektív CTT UNIZA tvoria: Ing. Andrea Čorejová, PhD. (poverená vedením), Ing. Veronika Šramová, PhD., Ing. Jaroslav Jaroš, PhD., a Ing. Katarína Hornická.

JUDr. Lucia Rybanská

Author photo

Profesionálne sa právu duševného vlastníctva venuje 14 rokov, z toho takmer osem rokov je to ochrana priemyselného vlastníctva na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Predtým pôsobila ako právnička a neskôr ako vedúca právneho odboru v Slovenskom ochrannom zväze autorskom pre práva k hudobným dielam. Na STU je súčasťou Kancelárie spolupráce s praxou. Okrem nadobudnutého právnického vzdelania úspešne ukončila v roku 2016 kompletný akreditovaný vzdelávací program Duševné vlastníctvo organizovaný Inštitútom duševného vlastníctva Úradu priemyselného vlastníctva SR. Od založenia Národného centra transferu technológií SR v roku 2015 zastupuje STU v Bratislave v Komisii pre koncepčné aktivity a spoluprácu a v Komisii pre správu Patentového fondu a podporu v procese transferu technológií. Je zapojená do niekoľkých projektov STU a aktívne pôsobí aj v národnom projekte CVTI SR (Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK II).