Author: Ing. Andrea Čižiková PhD. Ing. Paed. IGIP

Author photo

Andrea Čižiková študovala na Fakulte výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove, kde získala akademický titul PhD. v odbore výrobná technika. V rámci dizertačnej práce bol jej základný výskum orientovaný na analýzu komponentov mechanických sústav z pohľadu spektrálnej a modálnej analýzy. V záujme zvyšovania kvality prípravy pedagógov technických predmetov jej bol medzinárodnou spoločnosťou pre inžiniersku pedagogiku IGIP (Internationale Gesellschaft fűr Ingenieurpädagogik, The International Society for Engineering Education) udelený titul Ing. Paed. IGIP. Zároveň absolvovala aj kompletný akreditovaný vzdelávací program Duševné vlastníctvo na Inštitúte duševného vlastníctva na Úrade priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici. V súčasnosti pôsobí v odbore vedy a výskumu na Úrade Slovenskej akadémie vied a v odbore transferu technológií v Centre vedecko-technických informácií SR, ktorá je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Articles