02 69 253 109
Trans Tech Burza   29. — 30. september 2015   Bratislava
 • slide0
  Trans Tech Burza 2015
  Registrácia na partnerské stretnutia — OTVORENÁ!
  15. 9. 2015 — 22. 9. 2015
 • slide1
  Trans Tech Burza 2015
  29. — 30. 9. 2015
  Hotel Saffron, Bratislava
 • slide1
  Trans Tech Burza 2015
  29. — 30. 9. 2015
  Hotel Saffron, Bratislava

O podujatí

Trans Tech Burza je podujatie zamerané na predstavenie výsledkov vedy, výskumu a vývoja realizovaných na výskumných ústavoch SAV, univerzitách, ďalších výskumných ústavoch SR a v neposlednom rade i na univerzitných vedeckých parkoch a výskumných centrách Slovenskej republiky. Na podujatí sa prezentujú technológie a výsledky vedy, výskumu a vývoja z rôznych oblastí určené na komercializáciu a prenos do praxe. Súčasťou podujatia je aj možnosť stretnutí zástupcov prezentovaných technológií so zástupcami podnikateľského sektora. Registrácia a účasť na stretnutí partnerov je bezplatná. Informácie o účasti a registrácií na konferenciu nájdete v časti Registrácia.

Cieľ podujatia
 • umožniť stretnutie pracovníkov priemyslu a výskumných a vývojových inštitúcií v celej šírke vedných disciplín a priemyselných odvetví;
 • zistiť možnosti technologického transferu konkrétnych technológií;
 • spojiť najlepšie aplikačné zámery vedy na Slovensku s najlepšími inovačnými firmami a ich potrebami;
 • rozšírenie obzoru oboch strán podporiť kreatívny a multidisciplinárny prístup k inováciám; vytvoriť podmienky pre vzájomne prospešnú spoluprácu;
 • informovať priemysel/podnikateľskú sféru o kreujúcich sa univerzitných vedeckých parkoch a výskumných centrách a o ich aktivitách smerom k technologickému transferu a inováciám.
Tematické zameranie
 • IKT
 • doprava
 • energetika
 • elektrotechnika
 • životné prostredie
 • poľnohospodárstvo
 • zdravotníctvo
 • stavebníctvo
 • strojárstvo
 • hutníctvo
Organizácia podujatia

S finančnou podporou

 • OP Výskum a vývoj
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Organizátori

V spolupráci so

A s

Pod záštitou

Podpora bilaterálnych stretnutí


Čestné predsedníctvo
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda SAV
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ CVTI SR
prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., rektor STU
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK
Prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., UPJŠ
Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., rektor TUKE
Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka ŽU
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor SPU
Ing. Róbert Szabó, PhD., generálny riaditeľ, Sekcia vedy a techniky, MŠVVaŠ SR
Ing. Vladimír Turček, PhD., generálny riaditeľ, Sekcia priemyslu a obchodu, MH SR

Organizačný výbor
prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc., člen PSAV
Ing. Juraj Lapin, DrSc., člen PSAV
Ing. Karol Fröhlich, DrSc., podpredseda SAV prof. MUDr. Karol Marhold, PhD., podpredseda SAV
RNDr. Eva Majková, DrSc., podpredsedníčka SAV
Mgr. Miroslav Kubiš, CVTI SR
RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD., CVTI SR
prof. Ing. Marián Peciar, PhD., prorektor STU
Prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., prorektor UK
RNDr. Peter Stefányi, PhD., UPJŠ
prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., prorektor TUKE
prof. Ing. Ján Čelko, CSc., prorektor ŽU
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., prorektor SPU v Nitre
Mgr. Zuzana Čeplíková, CVTI SR
Mgr. Art. Mária Piršel, CVTI SR
Ivan Filus, BIC Bratislava spol. s r.o.
Mária Šášiková, BIC Bratislava spol. s r.o.

Programový výbor
prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc., SAV
Mgr. Miroslav Kubiš, CVTI SR
RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD., CVTI SR
Mgr. Zuzana Čeplíková, CVTI SR
Mgr. Art. Mária Piršel, CVTI SR
JUDR. Lucia Rybanská, STU
Martin Špaček, STU
Mgr. Helga Jančovičová, PhD., UK
RNDr. Peter Stefányi, PhD., UPJŠ
doc. Ing. František Jakab, PhD., TUKE
Ing. Andrea Čorejová, ŽU
prof.Ing. Jozef Bulla, DrSc. SPU v Nitre
Ing. Katarína Müllerová, SAV
Ing. Františka Dorčáková, PhD., SAV
Ing. Ján Kepič, PhD., SAV

Termíny

 • 31. 08.2015
  Uzávierka pre zasielanie vyplnených profilov
  Vyplnené profily prosím posielajte kontaktnej osobe z Centra transferu technológií (CTT), ktorá Vás oslovila.
 • 15. 09.2015
  Uzávierka platby účastníckeho poplatku
   
 • 1.—23. 09.2015
  Registrácia profilov do katalógu (záujemcovia o partnerské stretnutia)
   
 • 15.—24. 09.2015
  Otvorená registrácia pre výber partnerských stretnutí
  Súčasťou burzy sú partnerské stretnutia, ktoré sú rýchlym a jednoduchým spôsobom, ako nájsť potenciálnych partnerov pre spoluprácu. Ľudia sa stretnú v rámci vymedzeného času. Zvyčajne 20 minút postačuje na nadviazanie kontaktu, výmenu základných informácií a zistenie, či daný partner má potenciál spolupráce do budúcnosti. Následne po zvukovom upozornení začne ďalšie stretnutie. Na tieto stretnutia sa treba registrovať vopred! Viac informácií v časti Katalóg.
 • 29.—30. 09.2015
  TRANS TECH BURZA
   

Registrácia

Vedecko-výskumné inštitúcie (VVI)

VVI sú aktívnymi vystavovateľmi na podujatí. Prezentujú výsledky svojej práce účastníkom podujatia – odbornej verejnosti, ako aj firmám formou plagátov (formát A1 na výšku) a vybraní účastníci i formou krátkej prednášky. Registrácia na podujatie pozostáva z vyplnenia a odoslania dotazníkov a úhrady účastníckeho poplatku 75€ s DPH na účastníka. Profily účastníkov z VVI sú registrované do Katalógu Centrom vedecko-technických informácií SR, na základe doručeného kompletne vyplneného dotazníka a zaplatenia účastníckeho poplatku.

Účastnícky poplatok vo výške 75,00 € s DPH (62,50€ bez DPH) za jedného účastníka, prosím uhraďte najneskôr do 15. septembra 2015 nasledovne:

IBAN: SK49 1100 0000 0029 2810 0016
SWIFT: TATRSKBX
Kód banky: 1100
Variabilný symbol: 20150929
Poznámka / správa pre prijímateľa*: vaše meno vaše priezvisko**

*identifikátor Vašej platby / Vášho účastníckeho poplatku
**meno a priezvisko účastníka, ktorý sa záväzne zúčastní podujatia TransTechBurza 2015
Pozn.: Registrácia na podujatie bude platná až po uhradení účastníckeho poplatku.

V prípade úhrady účastníckeho poplatku za viac ako jedného účastníka, prosím pre identifikátor Vašej platby sa obráťte na e-mailovú adresu ttb@bic.sk.

Účastnícky poplatok je uhrádzaný partnerovi podujatia BIC Bratislava, spol. s r. o. a bude výhradne a v plnej výške slúžiť na uhradenie občerstvenia počas podujatia.

Pre vystavenie potvrdenia (faktúry) za účastnícky poplatok, prosíme súčasne s uhradením poplatku o zaslanie fakturačných údajov vyberateľovi účastníckeho poplatku a to v znení: odberateľ, adresa sídla odberateľa, IČO, DIČ, IČ DPH (v prípade, že ste platiteľom DPH) a mená osôb za ktoré platíte na e-mailovú adresu: ttb@bic.sk. Faktúry budú zaslané v elektronickej podobe (skenová kópia) na uvedenú e-mailovú adresu. Originály budú distribuované pri registrácii na podujatí.

Ak ste VVI a zatiaľ Vás nikto neoslovil s registračným dotazníkom a máte záujem sa aktívne zúčastniť podujatia, kontaktujte Vaše Centrum transferu technológií (resp. pošlite dotaz na bednarova@inqb.sk alebo +421 918 669 209, Ing. Lenka Bednárová). Vyplnené dotazníky prijímame do 31. 08. 2015.

Ak ste VVI a máte záujem zúčastniť sa podujatia iba formou partnerského stretnutia, platí pre Vás postup registrácie ako pre firmy.

Firmy

Účasť na podujatí je bezplatná a registráciu do Katalógu realizujú firmy samy. Registrácia prebieha prostredníctvom b2match registrácie cez www.b2match.eu/transtechburza2015. Firmy nie sú aktívnymi vystavovateľmi a nemajú zabezpečené stravovanie, podujatia sa zúčastnia iba formou účasti na partnerských stretnutiach, networkingu alebo na prednáškach o jednotlivých technológiách podľa programu.

Ak ste firma a máte záujem aktívne sa zúčastniť podujatia vystavovateľskou formou, platí pre Vás postup registrácie ako pre vedecko-výskumné inštitúcie. Prosíme zvážte unikátnosť a vhodnosť technológie/experta, ktoré zamýšľate prezentovať na podujatí, nakoľko Trans Tech Burza je zamerané na prepájanie vedeckej a výskumno-vývojovej sféry s praxou.

Trans Tech Burza 2015

V rámci druhého ročníka podujatia sa Vám počas dvoch dní predstavia expertné kapacity, hotové technické riešenia ako aj aktuálne riešené projekty z verejných vedecko-výskumných inštitúcií. Počas krátkych prednášok vopred vybraných účastníkov burzy bude priestor na networking a v priebehu obidvoch dní budú prebiehať vopred dohodnuté partnerské stretnutia.

Program

29. 09. 2015

8:00 – 9:00Registrácia
09.00 – 09.30Otvorenie
09.30 – 09.45Mgr. Daniela Gašperíková, CSc.: DNA diagnostika monogénových endokrinopatií v laboratóriu DIABGENE v roku 2015.
09.45 – 10.00Kašubová Ivana, Holubeková Veronika, Kalman Michal, Gemzová Karin, Kršiaková Jana, Plank Lukáš, Lasabová Zora : Identifikácia pacienta s Lynchovým syndrómom bez zaznamenanej rodinnej anamnézy pomocou metódy MSI, MSP pre MLH1 a BRAF mutácie a NGS analýzy.
10.00 – 10.15Trančíková Alžbeta, Tatár Miloš, Kollárik Marián: Príklady využitia multifotónovej a laser scanning mikroskopie pri štúdiu nervových zakončení.
10.15 – 10.30Javorka Kamil, Čalkovská Andrea: Pľúcny surfaktant a možnosti hodnotenia jeho aktivity.
10.30 – 10.45Dr. Helena Kandarova, Executive Director of MatTek IVLSL: Tissue engineering in praxis – 30 years of successful collaboration of MatTek with universities, industry and regulators.
10.45 – 11.00Prestávka
11.00 – 11.15doc. Ing. Michal Zábovský, PhD.: Inovatívne riešenia UVP UNIZA v oblasti inteligentných systémov.
11.15 – 11.30Ing. Tomáš Riska: Laboratórium modelovania a simulácie krízových javov v doprave pre zvýšenie efektívnosti rozhodovania.
11.30 – 11.45Ing. Gottwald: Zemný akumulátor.
11.45 – 12.00prof. Ing. Dušan Kocur, CSc. : UWB senzorové systémy na detekciu, lokalizáciu a sledovanie osôb.
12.00 – 13.00Obed
13.00 – 18.00B2MATCH – vopred dohodnuté partnerské stretnutia
13.15 – 13.30NPC – podporné služby CVTI SR pri ochrane duševného vlastníctva a pri spolupráci malých a stredných podnikov s akademickou sférou
Prezentácie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier:
13.30 – 13.45MUDr. Richard Imrich, DrSc.: Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava.
13.45 – 14.00RNDr. Peter Stefanyi, PhD.: Výsledky projektu Medipark pri budovaní zázemia pre transfer duševného vlastníctva.
14.00 – 14.15doc. Ing. Michal Zábovský, PhD.: Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity.
14.15 – 14.30Ing. Jozef Matušov, PhD.: Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline.
14.30 – 14.45doc. Ing. František Jakab, PhD.: Potenciál a služby UVP TECHNICOM pre účinný rozvoj podnikania a výskumnej spolupráce s praxou.
14.45 – 15.00Ing. Juraj Lapin, DrSc.: Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií.
15.00 – 15.15Ing. Františka Dorčáková, PhD.: Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie „PROMATECH“.
09.15 – 18.00počas celého dňa Posterová sekcia a Burza – voľné stretnutia partnerov
18.00 – 20.00Večera


30. 09. 2015

08.30 – 09.00Registrácia
09.00 – 09.15NITT SK – podporné služby v procese TT pre verejné vedeckovýskumné inštitúcie
09.15 – 09.30Ing. Dušan Naščák, PhD.: Nové technológie a systémy pre efektívne spracovanie uhlíkonosných surovín.
09.30 – 09.45Ing. Marek Mojdis, PhD : Inteligentné nosné konštrukcie.
09.45 – 10.00Ing. Martin Balog, PhD.: Nové materiály na báze hliníkových práškov s excelentnou odolnosťou voči zvýšeným teplotám.
10.00 – 10.45Prestávka
10.45 – 11.00Ing. Peter Švec,:DrSc. Mapovanie štruktúry materiálov na atomárnej úrovni
11.00 – 11.15Dr. Ing.: Simančík: Moderné spôsoby odľahčovania automobilových konštrukcií s využitím ľahkých zliatin a kompozitov.
11.15 – 11.30doc. RNDr. František Lofaj, DrSc. PVD technológie pre prax.
11.30 – 11.45MVDr. Daniel Kupka, PhD.: In-situ monitoring degradácie organických látok v pôde pri aplikácii technológie bioventing.
12.00 – 13.00Obed
09.00 – 16.00počas celého dňa Posterová sekcia a Burza – voľné stretnutia partnerov

Partnerské stretnutia

Partnerské stretnutia v rámci burzy sú rýchly a jednoduchý spôsob, ako nájsť potenciálnych partnerov pre spoluprácu. Ľudia sa stretávajú v rámci vymedzeného času. Zvyčajne 20 minút postačuje na nadviazanie kontaktu, výmenu základných informácií a zistenie, či daný partner má potenciál spolupráce do budúcnosti. Následne po zvukovom upozornení začne ďalšie stretnutie.

 1. Registrácia
  Registrujete sa v časti Katalóg – zadáte svoj kooperačný profil, ktorý popíše vaše aktivity a návrhy na spoluprácu (VVI registruje CVTI, firmy sa registrujú samy – viď. Registrácia).
 2. Propagácia vášho profilu
  Váš profil bude zverejnený a propagovaný na týchto internetových stránkach a každý záujemca bude mať k nemu prístup pred, počas a po podujatí.
 3. Vopred naplánované bilaterálne stretnutia (po 20 minútach)
  Niekoľko týždňov pred podujatím si môžete vybrať partnerov, ktorých chcete stretnúť. Zároveň ďalší partneri si môžu vybrať vás.
 4. Váš rozpis stretnutí
  Všetky schválené stretnutia budú naplánované organizátormi. Niekoľko dní pred podujatím dostanete e-mailom rozpis stretnutí, ktorý vás bude čakať aj na registračnom pulte priamo na akcii.

Galéria udalostí